Οργανόγραμμα

Το Γ. Ν. Κορίνθου (σύμφωνα με Ν∆ 2592/1953 και το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005) αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας. Σκοπός του Νοσοκομείου είναι πρωτίστως η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης της ∆ιοίκησης της 6ης Υ.ΠΕ.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Γ. Ν. Κορίνθου αποτελείται από πέντε (5) μέλη (ΦΕΚ 129/2010,τ.Α΄ άρθρο 8, παράγραφος 1):

 1. Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο Διοικητής του νοσοκομείου,
 2. δύο (2) μέλη οριζόμενα από το ΥΥΚΑ,
 3. έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο των γιατρών και των ειδικευόμενων γιατρών ΕΣΥ και
 4. έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο του υπόλοιπου προσωπικού.


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Κορίνθου αποτελείται από εννέα (9) μέλη (ΦΕΚ 81/2005 τ. Α’ άρθρο 9, ΦΕΚ 129/2010, τ. Α’ άρθρο 8): έναν (1) γιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή, δύο (2) γιατρούς µε βαθµό Διευθυντή, έναν (1) ιατρό µε βαθµό Επιμελητή Α', έναν (1) γιατρό µε βαθµό Επιμελητή Β', έναν (1) επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, µη γιατρό, κατηγορίας ΠΕ και έναν (1) επιστήµονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, µη γιατρό, µε βαθµό τουλάχιστον Α' και έναν (1) ειδικευόμενο γιατρό, έναν (1) Νοσηλευτή ΠΕ.

Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται: (α) κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημερίων των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου, (β) η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστημονικών επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, (γ) η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου, (δ) οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας και (ε) η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ. Ν. Κορίνθου αποτελείται από πέντε (5) μέλη ( άρθρο 159 του Υπαλληλικού Κώδικα): τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους ( που έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Δ/νσης και Προϊσταμένου Τμήματος) και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων (σύμφωνα με το ν. 4057/2012). Οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, αφορούν τη γνωμοδότηση ή την απόφαση για θέματα όπως, χορήγηση άδειας των υπαλλήλων για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, τη μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων, τη μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλων κ.ά.


ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο::


Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. 1. Ιατρική
 2. 2. Νοσηλευτική
 3. 3. Διοικητική − Οικονομική

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Πληροφορικής

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολίτη


2.Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου


Συνολική Δύναμη: (240) οργανικές κλίνες εκ των οποίων οι (25) ανήκουν στο ΚΕΦΙΑΠ.


1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν.Κορίνθου αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα ως εξής:

  Α. Οι Τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι:
 1. 1. Παθολογικός Τομέας (95) οργανικές κλίνες

  ΤΜΗΜΑΤΑ

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  1. Παθολογικό

  Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου

  2. Παιδιατρικό

  3. Καρδιολογικό

  Εμφραγμάτων


  Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.


  ΜΟΝΑΔΕΣ

  1. Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)

  2. ΤεχνητούΝεφρού

 2. 2. Χειρουργικός Τομέας (108) οργανικές κλίνες

  ΤΜΗΜΑΤΑ

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  1. Χειρουργικό

  2. Οφθαλμολογικό

  Ωτορινολαρρυγολογικό

  3. Ορθοπεδικό

  4. Ουρολογικό

  5. Μαιευτικό – Γυναικολογικό

  6. Αναισθησιολογικό


  Η ανωτέρω Ειδική Μονάδα δεν είναι αυτόνομη και λειτουργεί στα πλαίσια του αντίστοιχου Ιατρικού Τμήματος.


  ΜΟΝΑΔΑ

  1. Μεταναισθητικής Φροντίδας

 3. 3. Τομέας Ψυχικής Υγείας (12) οργανικές κλίνες

  ΤΜΗΜΑ

  1. Ψυχιατρικό

 4. 4. Εργαστηριακός Τομέας

  ΤΜΗΜΑΤΑ

  1. Ακτινοδιαγνωστικό

  2. Βιοπαθολογικό

  3. Βιοχημικό

  4. Αιματολογικό – Αιμοδοσίας

  5. Παθολογικής Ανατομικής

  6. Φαρμακευτικό


ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ


1.Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας (6) κλίνες.

2.Ειδική Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας &Δρεπανοκυτταρικής Νόσου (4) κλίνες

3.Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (14) κλίνες

4.Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (4) κλίνες και (3) κλίνες οι οποίες δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού.


  Β.ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 1. 1. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
 2. 2. Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
 3. 3. Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ)


  Γ.ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 1. 1. Παραϊατρικού Προσωπικού
 2. 2. Κοινωνικής Εργασίας
 3. 3. Διαιτολογίας Διατροφής


ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Παθολογικό, Παιδιατρικό, Καρδιολογικό, Νευρολογικό, Πνευμονολογικό/Φυματιολογικό, Χειρουργικό, Οφθαλμολογικό, Γλαυκώματος, Βυθού, Φλουροαγγειογραφίας, Ω.Ρ.Λ., Ορθοπεδικό, Ουρολογικό, Μαιευτικό/Γυναικολογικό, Οδοντιατρικό, Ψυχιατρικό, Νεφρολογικό, Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής, Διαβητολογικό, Ιατρείο ύπνου, Κολποσκοπικό, Γραφείο Ψυχολόγου, Γραφείο Κοινωνικής Εργασίας.


Οι κενές κλίνες των τμημάτων του κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα.

Στους τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν.


2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, ως ακολούθως:

1ος Νοσηλευτικός Τομέας,διαρθρώνεται σε (5) Τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα, τον Τομέα Ψυχικής Υγείας και τα Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2οςΝοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε (6) Τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα, τον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.2071/1992, όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

Α.Τον/την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.


3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:

 1. α)Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
   ΤΜΗΜΑΤΑ:
  1. 1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  2. 2. Γραμματείας
  3. 3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ
  4. 4. Κίνησης Ασθενών
  5. 5. Οικονομικού
  6. 6. Επιστασίας-Ιματισμού
 2. β)Υποδιεύθυνση Τεχνικού
   ΤΜΗΜΑΤΑ:
  1. 1)Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  2. 2)Τεχνικού


Για να δείτε σχηματικά ανεπτυγμένο πλήρες το οργανόγραμμα του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, παστήστε εδώ