Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3813)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Ημ/νία : 23/01/2023

 • Αρ.14/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ», ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, CPV: 33122000-1, 33162100-4, ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 220.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Ημ/νία : 17/12/2022

 • Αρ.29/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
  προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό
  εξοπλισμό
  «Διαγνωστικές ουσίες» CPV 33694000-1 ΚΑΕ:
  1359 για ένα (1) Έτος με εκτιμώμενη ετήσια
  αξία 90.760,00€ συμπεριλαμβανομένου
  Φ.Π.Α.

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - ΣΑΚΩΝ

 • Ημ/νία : 17/12/2022

 • ΑΡ. 33/2022 Διακήρυξη Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού αρ. ΕΣΗΔΗΣ 178607, για την προμήθεια:
   (α) «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» ( CPV33141200-2)  προϋπ/σας δαπάνης 54.147,39€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
   (β) «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» ( CPV33141615-4 ) προϋπ/σας δαπάνης 1.445,13€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
  Συνολικής ετήσιας  προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.592,52€ συμπ/νου ΦΠΑ  και με δικαίωμα 6μηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.796,26€ συμπ/νου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311)

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Ημ/νία : 02/12/2022

 •                                           Αρ.31/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για Υπηρεσίες επισκευής και ετήσιας συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού, CPV:50421000-2, με εκτιμώμενη ετήσια αξία 46.088,32 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Ημ/νία : 02/12/2022

 • Αρ. 32/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια
  «ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» , ΚΑΕ 1381,  για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 72.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

 • Ημ/νία : 22/11/2022

 •                              Αρ.28/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
   Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια
  «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» ( CPV33141420-0 ) , ΚΑΕ 1311,  για ένα (1) έτος,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.545,57€ συμπ/νου ΦΠΑ, και με δικαίωμα 6μηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.272,79€ συμπ/νου ΦΠΑ

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 • Ημ/νία : 10/11/2022

 •                                  ΑΡ. 25/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α΄ Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια
  «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» CPV 33192000-2, ΚΑΕ 1311,  για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.734,64€ συμπ/νου ΦΠΑ.

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ

 • Ημ/νία : 10/11/2022

 •  Αρ. 24/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α΄ Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια
  «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ CPV 33141320-9 – ΣΥΡΙΓΓΩΝ  CPV 33141310-6– ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ CPV 33171000-9» , ΚΑΕ 1311,  για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.785,77€ συμπ/νου ΦΠΑ, και με δικαίωμα 6μηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.392,89€ συμπ/νου ΦΠΑ
  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 • Ημ/νία : 10/11/2022

 •   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΘ. 22/2022
  Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων (Βενζίνης Αμόλυβδης CPV 09132100-4, Πετρελαίου Κίνησης Αυτοκινήτων, Λεβητοστασίου CPV 09134200-9 & Πετρελαίου Θέρμανσης CPV 09135100-5) για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Κορίνθου και των φορέων του για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία: 410.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, με εκτιμώμενη αξία: 102.500,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, ΚΑΕ 1611
  και με κριτήριο κατακύρωσης και επιλογής προμηθευτή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) κατά την ημέρα παράδοσής τους

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Ημ/νία : 02/11/2022

 •                                    Αρ.23/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α΄ Επαναληπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για  την προμήθεια
  «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» CPV 33696100-6 & «Υπηρεσίες τραπεζών αίματος» CPV 85146000-4
  με συνολική εκτιμώμενη αξία  212.752,94 (209.547,69 € & 3.205,25€) συμπερ. Φ.Π.Α.


  Διακήρυξη