Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3818)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 24/07/2023

 • Αρ.11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ορθοπεδικά υλικά», CPV 33141700-7, ΚΑΕ 1313Α, για ένα (1) έτος με εκτιμώμενη αξία 413.997,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, με συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης το ποσό των 827.994,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

 • Ημ/νία : 22/06/2023

 • Αρ.09/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, CPV 72253200-5, με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 131.985,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α., (ήτοι εκτιμώμενη ετήσια συμβατική αξία 65.992,80€ + δικαίωμα προαίρεσης 65.992,80€)

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ και ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ

 • Ημ/νία : 22/06/2023

 • Αρ.08/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
  (α) «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV 33141200-2) προϋπ/σας δαπάνης 9.916,15€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
  (β) «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4) προϋπ/σας δαπάνης 1.445,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
  Συνολικής ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.361,25€ συμπ/νου ΦΠΑ και με δικαίωμα 6μηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.680,63€ συμπ/νου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311)

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 • Ημ/νία : 07/05/2023

 • Αρ.05/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, με εκτιμώμενη αξία: 364.606,37 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα 3μηνης παράτασης, με εκτιμώμενη αξία: 91.151,59 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, ΚΑΕ 1511

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33141613-0

 • Ημ/νία : 05/05/2023

 • Αρ.02/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
  «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33141613-0» για το Γ.Ν. Κορίνθου, ΚΑΕ 1329
  για ένα έτος με εκτιμώμενη συνολική αξία: 43.284,43€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ :34.906,80€) με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης με εκτιμώμενη αξία:21.642,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ %: 17.453,40€)
  Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 186671

  Διακήρυξη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Ημ/νία : 23/01/2023

 • Αρ.14/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ», ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, CPV: 33122000-1, 33162100-4, ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 220.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Ημ/νία : 17/12/2022

 • Αρ.29/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
  προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό
  εξοπλισμό
  «Διαγνωστικές ουσίες» CPV 33694000-1 ΚΑΕ:
  1359 για ένα (1) Έτος με εκτιμώμενη ετήσια
  αξία 90.760,00€ συμπεριλαμβανομένου
  Φ.Π.Α.

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - ΣΑΚΩΝ

 • Ημ/νία : 17/12/2022

 • ΑΡ. 33/2022 Διακήρυξη Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού αρ. ΕΣΗΔΗΣ 178607, για την προμήθεια:
   (α) «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» ( CPV33141200-2)  προϋπ/σας δαπάνης 54.147,39€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
   (β) «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» ( CPV33141615-4 ) προϋπ/σας δαπάνης 1.445,13€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
  Συνολικής ετήσιας  προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.592,52€ συμπ/νου ΦΠΑ  και με δικαίωμα 6μηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.796,26€ συμπ/νου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311)

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Ημ/νία : 02/12/2022

 •                                           Αρ.31/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για Υπηρεσίες επισκευής και ετήσιας συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού, CPV:50421000-2, με εκτιμώμενη ετήσια αξία 46.088,32 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Ημ/νία : 02/12/2022

 • Αρ. 32/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια
  «ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» , ΚΑΕ 1381,  για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 72.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ

  Διακήρυξη