Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3819)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Διακήρυξη Ορθοπεδικά υλικά, Νάρθηκες, Ορθοπεδικά μοσχεύματα

 • Ημ/νία : 18/01/2022

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 9/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "Ορθοπεδικά υλικά, Νάρθηκες, Ορθοπεδικά μοσχεύματα" ΜΕΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ″

  Διακήρυξη

  Ανακοίνωση

Διακήρυξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Ημ/νία : 18/01/2022

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 8/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ- CPV: 33111000-1, 30231310-3, 33181400-6», ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» ΕΤΠΑ, ME ΚΩΔ.ΟΠΣ 5070070 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ», ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ € 440.000,00  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

   Διακήρυξη

Διακήρυξη προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό

 • Ημ/νία : 13/01/2022

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 10/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ" ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ″

  Διακήρυξη


Διακήρυξη για την Αποκομιδή Μολυσματικών Αποβλήτων Α' επαν

 • Ημ/νία : 13/01/2022

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 12/2021 Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ″ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ ΜΕΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ″

  Διακήρυξη


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 • Ημ/νία : 29/10/2021

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  Διαύγεια

Διακήρυξη για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

 • Ημ/νία : 31/08/2021

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 6/2021

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ», ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, CPV:33122000-1 ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 137.096,77€ ΦΠΑ: 32.903,23€)

  Διακήρυξη


Διακήρυξη για την Αποκομιδή Μολυσματικών Αποβλήτων

 • Ημ/νία : 04/08/2021

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 5/2021ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ″ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ ΜΕΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ″

  Διακήρυξη


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • Ημ/νία : 14/04/2021

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  Διακήρυξη

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ μέσων ατομικής προστασίας Μ.Α.Π(6η ΥΠΕ)

 • Ημ/νία : 12/04/2021

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για τον Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ μέσων ατομικής προστασίας Μ.Α.Π Διαύγεια

   

  Διευκρίνιση

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΜΑΠ

 • Ημ/νία : 26/03/2021

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΜΑΠ νΔιαύγεια