Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3832)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Ημ/νία : 11/10/2022

 •                Αρ.19/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

  «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV 33141500-5»,

  «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33141613-0» για το Γ.Ν. Κορίνθου,

  με εκτιμώμενη συνολική αξία:73.239,12€ ,ΚΑΕ 1329 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ%

  (Προϋπολογισμός  χωρίς ΦΠΑ :   59.063,81€)

  Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 173180 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

     Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 173504 ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
  Διακήρυξη

Διακήρυξη για Ορθοπεδικά υλικά

 • Ημ/νία : 14/09/2022

 • Αρ.18/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α’ επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια «Ορθοπεδικά υλικά, Νάρθηκες, Ορθοπεδικά μοσχεύματα» CPV 33141700-7, 33141760-5, 33183100-7 για ένα χρόνο και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με εκτιμώμενη ετήσια αξία 20.914,34 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

  Διακήρυξη

Διακήρυξη

 • Ημ/νία : 14/09/2022

 •            Αρ.17/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια : Μελάνια CPV 30192110-5, Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας CPV 30125110-5 με εκτιμώμενη ετήσια αξία 43.720,86 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

  Διακήρυξη

Πρόσκληση Διαγωνισμού για Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος

 • Ημ/νία : 23/06/2022

 • Αρ.11/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για  την προμήθεια

  «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» CPV 33696100-6 & «Υπηρεσίες τραπεζών αίματος» CPV 85146000-4 με συνολική εκτιμώμενη αξία  212.752,94 (209.547,69 € & 3.205,25€) συμπερ. Φ.Π.Α.

   

  Διακήρυξη

Πρόσκληση Διαγωνισμού για την προμήθεια Ακτινολογικών Φιλμ

 • Ημ/νία : 23/06/2022

 • Αρ.12/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των ορίων

   για  την προμήθεια

  «Ακτινολογικών Φιλμ (ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)» τα οποία να είναι συμβατά με τον ΕΚΤΥΠΩΤΗ AGFA DRYSTAR 5503  CPV 32354100-0

   

  Διακήρυξη

Πρόσκληση Διαγωνισμού για υπηρεσίες πληροφορικής

 • Ημ/νία : 01/06/2022

 • Αρ.06/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  & για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ CPV 72253200-5 (Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής) με εκτιμώμενη ετήσια αξία 66.960,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

   

  Διακήρυξη

Πρόσκληση Διαγωνισμού για υπηρεσίες φύλαξης

 • Ημ/νία : 01/06/2022

 • Αρ.09/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την παροχή  Υπηρεσιών  Φύλαξης- Ασφάλειας για το Γ.Ν. Κορίνθου CPV 79713000-5 για ένα χρόνο με εκτιμώμενη ετήσια αξία 241.604,28 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. και με τον όρο της αυτοδίκαιης  παύσης της διαγωνιστικής διαδικασίας σε περίπτωση που καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο παραταθεί η διάρκεια των  συμβάσεων  των ατόμων που απασχολούνται για την παροχή υπηρεσιών  Φύλαξης –Ασφάλειας του Γ.Ν.Κ.  με (Σ.Ο.Χ).

   

  Διακήρυξη

Πρόσκληση Διαγωνισμού για ιατρικές προμήθειες

 • Ημ/νία : 01/06/2022

 • Αρ.07/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια

  «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» CPV 33192000-2, ΚΑΕ 1311,  για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 213.836,16€ συμπ/νου ΦΠΑ.

   

  Διακήρυξη

Πρόσκληση Διαγωνισμού για ιατρικά αέρια

 • Ημ/νία : 01/06/2022

 • Αρ.05/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

  για την προμήθεια:

  «ΟΞΥΓΟΝΟ CPV 24111900-4, Ιατρικά αέρια CPV 24111500-0, Διοξείδιο του άνθρακα CPV 24112100-3»

  με εκτιμώμενη συνολική αξία 336.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ%

  (330.000,00€ ΚΑΕ 1614 - 6.000,00€ ΚΑΕ 0817 προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 266.129,03€ ΚΑΕ 1614 - 4.838,71€ ΚΑΕ 0817)

  Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 161345

  Διακήρυξη

Πρόσκληση Διαγωνισμού για καταστροφή αρχείου

 • Ημ/νία : 20/05/2022

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  : α) ασφαλούς παραλαβής, καταστροφής και ανακύκλωσης των Ιατρικών Αρχείων από τους χώρους των αρχείων του Νοσοκομείου μας & β) Απομάκρυνσης ΑΗΗΕ & Λοιπού Παλαιού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την Εμπιστευτική Καταστροφή & Ανακύκλωση τους.

   ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

  Πρόσκληση