Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3815)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Πρόσκληση Διαγωνισμού για ιατρικές προμήθειες

 • Ημ/νία : 01/06/2022

 • Αρ.07/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια

  «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» CPV 33192000-2, ΚΑΕ 1311,  για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 213.836,16€ συμπ/νου ΦΠΑ.

   

  Διακήρυξη

Πρόσκληση Διαγωνισμού για ιατρικά αέρια

 • Ημ/νία : 01/06/2022

 • Αρ.05/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

  για την προμήθεια:

  «ΟΞΥΓΟΝΟ CPV 24111900-4, Ιατρικά αέρια CPV 24111500-0, Διοξείδιο του άνθρακα CPV 24112100-3»

  με εκτιμώμενη συνολική αξία 336.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ%

  (330.000,00€ ΚΑΕ 1614 - 6.000,00€ ΚΑΕ 0817 προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 266.129,03€ ΚΑΕ 1614 - 4.838,71€ ΚΑΕ 0817)

  Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 161345

  Διακήρυξη

Πρόσκληση Διαγωνισμού για καταστροφή αρχείου

 • Ημ/νία : 20/05/2022

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  : α) ασφαλούς παραλαβής, καταστροφής και ανακύκλωσης των Ιατρικών Αρχείων από τους χώρους των αρχείων του Νοσοκομείου μας & β) Απομάκρυνσης ΑΗΗΕ & Λοιπού Παλαιού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την Εμπιστευτική Καταστροφή & Ανακύκλωση τους.

   ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

  Πρόσκληση

Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης - Σίτισης

 • Ημ/νία : 18/02/2022

 • ΑΡ.03/2022 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Εστίασης – σίτισης του Γ.Ν. Κορίνθου CPV 55320000-9 για ένα χρόνο και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με εκτιμώμενη ετήσια αξία 266.462,23€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

   Διακήρυξη

Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας

 • Ημ/νία : 18/02/2022

 • Αρ.04/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας CPV 90911200-8 ΚΑΕ 0845 του Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, του ΚΕΦΙΑΠ και του Ξενώνα Ψυχαργώς ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 504.272,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%  

   Διακήρυξη

Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης- Ασφάλειας

 • Ημ/νία : 09/02/2022

 • Αρ.02/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή  Υπηρεσιών  Φύλαξης- Ασφάλειας για το Γ.Ν. Κορίνθου CPV 79713000-5 για ένα χρόνο και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με εκτιμώμενη ετήσια αξία 260.555,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α

   Διακήρυξη

Διακήρυξη Ορθοπεδικά υλικά, Νάρθηκες, Ορθοπεδικά μοσχεύματα

 • Ημ/νία : 18/01/2022

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 9/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "Ορθοπεδικά υλικά, Νάρθηκες, Ορθοπεδικά μοσχεύματα" ΜΕΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ″

  Διακήρυξη

  Ανακοίνωση

Διακήρυξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Ημ/νία : 18/01/2022

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 8/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ- CPV: 33111000-1, 30231310-3, 33181400-6», ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» ΕΤΠΑ, ME ΚΩΔ.ΟΠΣ 5070070 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ», ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ € 440.000,00  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

   Διακήρυξη

Διακήρυξη προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό

 • Ημ/νία : 13/01/2022

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 10/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ" ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ″

  Διακήρυξη


Διακήρυξη για την Αποκομιδή Μολυσματικών Αποβλήτων Α' επαν

 • Ημ/νία : 13/01/2022

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 12/2021 Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ″ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ ΜΕΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ″

  Διακήρυξη