Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3832)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 20/02/2024

 • Αρ.3/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ», CPV 24455000-8 ΚΑΕ 1351Α για δύο (2) έτη με συνολική εκτιμώμενη αξία 79.881,87 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2024-2025 (Πιστώσεις 2024-20252026).

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ

 • Ημ/νία : 08/02/2024

 • Αρ.2/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (ΑΡ.340260) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ CPV 33731110-7», ΚΑΕ 1311 για το Γ.Ν. Κορίνθου, με εκτιμώμενη αξία: 126.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ %: 111.858,41€) για ένα έτος, με τον όρο της αυτοδίκαιης παύσης της διαγωνιστικής διαδικασίας ή λύσης της σύμβασης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αρ.2/2023 ανοιχτού διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ.

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

 • Ημ/νία : 20/11/2023

 • Αρ.16/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ακτινολογικών Φιλμ (ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ), απολύτως συμβατά με τον ΕΚΤΥΠΩΤΗ AGFA DRYSTAR 5503 του Νοσοκομείου μας, για δύο (2) έτη με εκτιμώμενη αξία 154.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% CPV 32354100-0 (ΚΑΕ 1741Α)

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 • Ημ/νία : 10/11/2023

 • Αρ.15/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (αρ. 247232) για «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» CPV 33192000-2 για δύο (2) έτη, με εκτιμώμενη αξία 566.085,04€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% (ΚΑΕ 1311Α)

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 24/07/2023

 • Αρ.11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ορθοπεδικά υλικά», CPV 33141700-7, ΚΑΕ 1313Α, για ένα (1) έτος με εκτιμώμενη αξία 413.997,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, με συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης το ποσό των 827.994,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

 • Ημ/νία : 22/06/2023

 • Αρ.09/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, CPV 72253200-5, με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 131.985,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α., (ήτοι εκτιμώμενη ετήσια συμβατική αξία 65.992,80€ + δικαίωμα προαίρεσης 65.992,80€)

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ και ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ

 • Ημ/νία : 22/06/2023

 • Αρ.08/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
  (α) «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV 33141200-2) προϋπ/σας δαπάνης 9.916,15€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
  (β) «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4) προϋπ/σας δαπάνης 1.445,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
  Συνολικής ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.361,25€ συμπ/νου ΦΠΑ και με δικαίωμα 6μηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.680,63€ συμπ/νου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311)

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 • Ημ/νία : 07/05/2023

 • Αρ.05/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, με εκτιμώμενη αξία: 364.606,37 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα 3μηνης παράτασης, με εκτιμώμενη αξία: 91.151,59 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, ΚΑΕ 1511

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33141613-0

 • Ημ/νία : 05/05/2023

 • Αρ.02/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
  «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33141613-0» για το Γ.Ν. Κορίνθου, ΚΑΕ 1329
  για ένα έτος με εκτιμώμενη συνολική αξία: 43.284,43€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ :34.906,80€) με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης με εκτιμώμενη αξία:21.642,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ %: 17.453,40€)
  Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 186671

  Διακήρυξη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Ημ/νία : 23/01/2023

 • Αρ.14/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ», ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, CPV: 33122000-1, 33162100-4, ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 220.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ