Προγραμματισμένες Εισαγωγές

Tις καθημερινές από 7:00 έως 15:00 γίνονται προγραμματισμένες - τακτικές εισαγωγές.


Το εισιτήριο για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία.


Ο ασθενής την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής προσέρχεται στο Γραφείο Κίνησης και επιδεικνύει το εισιτήριο εισαγωγής του γιατρού.


  Απαραίτητα έγγραφα κατά την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο είναι τα παρακάτω:
 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. ΑΜΚΑ(απαραιτήτως)
 3. ΑΦΜ
 4. Βιβλιάριο Ασφάλισης
 5. Βιβλιάριο Απορίας σε ισχύ
 6. Αρ. Συμβολαίου Ιδιωτικής Ασφάλειας (ασφαλιστήριο) εφόσον υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια


Σε περίπτωση που ο ασθενής προέρχεται από χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης και δικαιούται της παροχής υπηρεσιών υγείας από το νοσοκομείο, συμπληρώνεται στο Γραφείο Κίνησης το έντυπο Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (έντυπο Δ2 501).


  Πρίν τη συμπλήρωση του εντύπου ζητείται από τον ασθενή (ή τον συνοδό του) να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία:
 1. Εισιτήριο Εισαγωγής με σφραγίδα και υπογραφή αρμόδιου ιατρού
 2. Ταυτότητα ή διαβατήριο του ασθενούς
 3. Ευρωπαική Κάρτα Υγείας (Ε111)


Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, ακολουθεί η εισαγωγή του ασθενούς.


Διασφάλιση της Καθολικής Υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού - Πρόσβαση ανασφάλιστων & κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας .

Ν.4368/2016 άρθρο 33

ΚΥΑ Α3(γ)/Γ.Π/οικ.25132/2016

Α3γ/Γ.Π/οικ.39364/31-05-2016 εγκύκλιος

Τηλέφωνα επικοινωνίας

 • Προϊσταμένη Γραφείου Κίνησης: 27413 - 61912
 • Γραφείο Κίνησης Ασθενών #1: 27413 - 61859
 • Γραφείο Κίνησης Ασθενών #2: 27413 - 61542
 • Γραφείο Κίνησης Ασθενών #3: 27413 - 61851