Γρ. Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ν. 4990/2022(ΦΕΚ A’ 210), ν. 4808/2021(ΦΕΚ Α' 101))


Ορίστηκε ως Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) του Νοσοκομείου μας η κα ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κλάδου ΠΕ ΟΙΚ-ΔΙΟΙΚ.


    Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της για να υποβάλετε την αναφορά σας με τους εξής τρόπους:
  1. Στο τηλ: 27413-61523,
  2. Με E-Mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: yppa@hospkorinthos.gr με θέμα του mail "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ Υ.Π.Π.Α",
  3. Με επιστολή, στην διεύθυνση του Νοσοκομείου με την ένδειξη στον φάκελο "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ Υ.Π.Π.Α"