Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ. Ν. Κορίνθου αποτελείται από πέντε (5) μέλη ( άρθρο 159 του Υπαλληλικού Κώδικα): τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους ( που έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Δ/νσης και Προϊσταμένου Τμήματος) και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων (σύμφωνα με το ν. 4057/2012). Οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, αφορούν τη γνωμοδότηση ή την απόφαση για θέματα όπως, χορήγηση άδειας των υπαλλήλων για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, τη μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων, τη μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλων κ.ά.