Επιτροπές

`

Στο Νοσοκομείο έχουν συσταθεί οι εξής επιτροπές, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπουργείου :


1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, εννέα (9) μέλη και τον Γραμματέα.

  Έργο της επιτροπής είναι:
 • •Η καταγραφή όλων των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των λογισμικών χρήσης
 • •Η κατάταξή τους σε κατηγορίες Ι, ΙΙα, ΙΙβ και ΙΙΙ σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ679/13-09-1994)
 • •Η συλλογή προδιαγραφών (Υπουργείο & Διευθυντές Κλινικών, Μονάδων, Τμημάτων, Εργαστηρίων, Πληροφορική, Βιοϊατρική Τεχνολογία)
 • •Η τήρηση Αρχείου Προμηθευτών για κάθε προμηθευόμενο είδος
 • •Η εφαρμογή Συστήματος Επαγρύπνησης: (έλεγχος σήμανσης CE κ.λ.π., καταγραφές δυσλειτουργίας, απόσυρση ελαττωματικών, έγγραφη ενημέρωση ΕΟΦ)
 • •Η εφαρμογή των Εθνικών & Ευρωπαϊκών Νόμων, οδηγιών & διατάξεων που διέπουν τη χρήση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.


2 ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) αποτελείται από εννέα (9) μέλη ένα εκ των οποίων είναι Συντονιστής και τρεις Διαχειριστές, με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης και ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ.112/Α/13-07-2010).


3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τρία (3) μέλη και τον Γραμματέα.

Έργο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη.


4 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τρία (3) μέλη και τον Γραμματέα.

Η επιτροπή αποφαίνεται για θέματα υγείας των υπαλλήλων και γνωματεύει, προκειμένου να χορηγηθεί αναρρωτική άδεια στους υπαλλήλους του Νοσοκομείου μας και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό.


5 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, πέντε (5) μέλη και τον Γραμματέα.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η ορθολογική χρήση του αίματος και των προϊόντων του από τα κλινικά τμήματα των Νοσοκομείων και τον περιορισμό των ανεπιθύμητων συμβάντων κατά την μεταγγισιοθεραπεία, περιλαμβανομένων και των λοιμώξεων που πιθανόν μεταγγίζονται με το αίμα.

  Ο κύριος στόχος της Επιτροπής αυτής είναι:
 1. 1.Η διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών μεταγγισιοθεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες των κλινικών τμημάτων.
  • •Τα κριτήρια για την μετάγγιση αίματος και προϊόντων του προτείνονται από τη νοσοκομειακή επιτροπή, συζητούνται με τους Κλινικούς γιατρούς και γίνεται τελικά αποδοχή τους από όλο το Επιστημονικό Προσωπικό του νοσοκομείου.
  • •Η αξιολόγηση της κατανάλωσης αίματος και προϊόντων του ανά κλινικό τμήμα και εκτίμηση της συμμόρφωσης με την συνετή χρήση τόσο των ασταθών συστατικών του αίματος (πλήρες αίμα, συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, συμπυκνωμένα αιμοπετάλια και πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα), όσο και των σταθερών παραγώγων του πλάσματος (λευκωματίνη,ανοσοσφαιρίνες κ.λ.π.).
 2. 2.Η παρακολούθηση των κανόνων καλής πρακτικής στις διαδικασίες παραγγελίας αίματος από το κλινικό τμήμα, λήψης και αποστολής δείγματος αίματος από τον ασθενή στην αιμοδοσία, διακίνησής του προς μετάγγιση αίματος / προϊόντος του από την αιμοδοσία στην κλινική ή χειρουργείο και μετάγγισή του στον ασθενή.
 3. 3.Η καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων που σχετίζονται με την μετάγγιση των ασταθών συστατικών του αίματος (πλήρες αίμα, συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα ,συμπυκνωμένα αιμοπετάλια, πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα).
 4. 4.Η εκπαίδευση και η συνεργασία του προσωπικού της αιμοδοσίας και των κλινικών τμημάτων στα θέματα της Ιατρικής των Μεταγγίσεων.

Η παρακολούθηση από την νοσοκομειακή επιτροπή των δεδομένων της αιμοδοσίας-μετάγγισης γίνεται με την αρμόζουσα δεοντολογία και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ανακοινώνονται με εμπιστευτικότητα (ανωνυμία τμήματος και ασθενούς) στην επιστημονική επιτροπή και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα αιμοδοσίας-μετάγγισης με σκοπό την προώθηση του έργου για την ασφάλεια του αίματος.


6 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, επτά (7) μέλη και τον Γραμματέα.

  Οι αρμοδιότητες της Ο.Ε. Νοσοκομείων ορίζονται ως ακολούθως:
 • •Λειτουργεί ως εκτελεστική επιτροπή για την εφαρμογή της αντικαρκινικής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • •Σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις σχετιζόμενες με το αντικείμενο της ογκολογίας δραστηριότητες, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ογκολογίας του ΚΕΣΥ.
 • •Έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.).

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Ο.Ε. Νοσοκομείων ορίζονται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. του Νοσοκομείου, αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της Επιτροπής Ογκολογίας ΚΕΣΥ, ΕΑΝ και Επιστημονικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Για την εργασία του αυτή, του απονέμεται ο τίτλος Συντονιστή του Αντικαρκινικού Προγράμματος και μπορεί να εκπροσωπεί το Νοσοκομείο σε κάθε δραστηριότητα, Εθνική ή Διεθνή που έχει σχέση με το αντικείμενο της Ογκολογίας.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.

Οι λειτουργίες της Επιτροπής καθορίζονται με ενιαίο εσωτερικό κανονισμό, που συντάσσεται από την Επιτροπή Ογκολογίας του ΚΕΣΥ.


7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, έξι (6) μέλη και τον Γραμματέα.

  Έργο της επιτροπής είναι:
 • •Ο συντονισμός των επί μέρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Κορίνθου και των Κέντρων Υγείας, καθώς και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που γίνονται Ενδοτμηματικά, Διατμηματικά, Ταχύρρυθμα ή Εξειδικευμένα.
 • •Ο συντονισμός των Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτός Νοσοκομείου.
 • •Ο προγραμματισμός εκπαιδευτικών/ενημερωτικών προγραμμάτων στα σχολεία, διάφορους κοινωνικούς Φορείς του Νομού και τα ΜΜΕ.
 • •Ο συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται για την δημιουργία και έκδοση επιστημονικού περιοδικού (ιατρικών και νοσηλευτικών θεμάτων) και εντύπων επιστημονικού περιεχομένου, με κύριο στόχο την εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών και ιατρών ΤΕΠ, υπό την αιγίδα και ευθύνη του Επιστημονικού Συμβουλίου σε συνεργασία με την Διοίκηση του Νοσοκομείου.
 • •Η προβολή όλων των επιστημονικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.
 • •Η καθιέρωση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης Κύκλου Μαθημάτων με αντίστοιχη μοριοδότηση η οποία να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του προσωπικού.


8 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, πέντε (5) μέλη και τον Γραμματέα.

Η επιτροπή χειρουργείου εισηγείται ή γνωμοδοτεί προς τον Δ/ντή του Χειρ/κού Τομέα πάνω σε κάθε θέμα που αφορά τους χώρους χειρουργείου. Ο κανονισμός καταρτίζεται με απόφαση του Δ.Σ.μετά από εισήγηση της Επιτροπής Χειρουργείου και γνωμοδότηση του Δ/ντή Τομέα.

  Εποπτεύει:
 • - Την τήρηση του Κανονισμού Νοσοκομείων στο Χειρουργείο
 • - Την τήρηση της Ιατρικής Δεοντολογίας στο Χειρουργείο
 • - Την τήρηση των κανόνων λειτουργίας Χειρουργείου
 • - Την τήρηση των προγραμμάτων Χειρουργείου
 • - Την τήρηση των βιβλίων και αρχείου Χειρουργείου
 • - Την τήρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Χειρουργείου
  Συντονίζει - Εισηγείται:
 • - Τον καταμερισμό των χειρουργικών τραπεζών
 • - Τον όγκο εργασίας στο χειρουργείο ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν (χώροι, προσωπικό, εποχή κλπ)
  Βοηθά:
 • - Την Επόπτρια Χειρουργείου στην σύνταξη και εφαρμογή του καθημερινού προγράμματος
 • - Την επόπτρια στην επιβολή του πειθαρχικού ελέγχου στο χειρουργείο
 • - Τις άλλες επιτροπές του Νοσοκομείου (Διακίνηση χωροταξίες, έλεγχο λοιμώξεων) στο έργο τους.
 • - Τον Δ/ντή του Χειρ/κού Τομέα στην οργάνωση και επίβλεψη αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως μαζικά ατυχήματα κλπ.


9 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τέσσερα (4) μέλη και τον Γραμματέα.

Η Ε.Φ. συνεδριάζει τακτικά μέχρι δύο φορές το χρόνο (μία ανά εξάμηνο) για να εξετάσει περιπτώσεις εισαγωγής νέων φαρμάκων, καθώς και εκτάκτως αν υπάρχει έκδοση νέου δελτίου τιμών ή κάτι συναφές.

Η Ε.Φ. συνεδριάζει, επίσης, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για να εξετάσει οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία της ανά 3μηνο κατανάλωσης προϊόντων φαρμακείου ανά κλινική, εργαστήριο ή μονάδα. Στις συνεδριάσεις της Ε.Φ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, χειρόγραφα ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Ε.Φ. γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που σχετίζεται με την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου.

  Στις αρμοδιότητες της Ε.Φ. ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
 • α)Η εξέταση και η εισήγηση προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου των αιτημάτων εισαγωγής ή διαγραφής φαρμάκων από το νοσοκομειακό συνταγολόγιο. Στην περίπτωση εισαγωγής το αίτημα υποβάλλεται από Δ/ντή κλινικής ή το Φαρμακοποιό, αφού συμπληρωθεί συγκεκριμένη φόρμα.
 • β)Η δημιουργία νοσοκομειακού συνταγολογίου φροντίζοντας για την τακτική ανανέωσή του με κριτήριο την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και το κόστος.
 • γ)Η εισήγηση και κατάρτιση κανόνων ορθής συνταγογράφησης εντός του Νοσοκομείου.
 • δ)Η εισήγηση της επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής για το Νοσοκομείο.
 • ε)Η οργάνωση επιστημονικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων για θέματα νοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης.
 • στ)Η εφαρμογή των κείμενων διατάξεων (νομοθεσίας, εγκυκλίων κ.λ.π.), και κάθε άλλο σχετικό που ανατίθεται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου.


10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τρία (3) μέλη και τον Γραμματέα.

  Σκοπός της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης είναι:
 • •Η ενθάρρυνση και η συνεχής ενημέρωση των γιατρών και των άλλων επιστημόνων υγείας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος να αναφέρουν ΑΜΕΣΩΣ στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης τις ανεπιθύμητες ενέργειες που εντοπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμα και αν δεν είναι βέβαιοι για την συσχέτιση.
 • •Η συλλογή των αναφορών των ανεπιθύμητων ενεργειών ή και η καταγραφή τους, σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, στο ειδικό έντυπο του Ε.Ο.Φ. την κίτρινη κάρτα.
 • •Η άμεση και με τρόπο ασφαλή, ως προς την παραλαβή τους, αποστολή των κίτρινων καρτών στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του Ε.Ο.Φ. Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης αναφέρεται απευθείας στον Ε.Ο.Φ.


11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΕΝΛ)

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, έντεκα (11) μέλη και τον Γραμματέα.

H επιτροπή σχεδιάζει, προτείνει μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των Νοσοκομειακών λοιμώξεων & ελέγχει την εφαρμογή τους. Η δραστηριότητά της κινείται μέσα στο πλαίσιο που χαράσσεται με τις οδηγίες & τις κατευθύνσεις της Κεντρικής Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΚΕΝΛ), του ΚΕΣΥ.

Ειδικότερα η ΕΝΛ:

 • •Εποπτεύει & ελέγχει:
  1. 1. Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και καθαριότητας του Νοσοκομείου σύμφωνα & με τις συστάσεις & τις οδηγίες της ΚΕΝΛ.
  2. 2. Την τήρηση των κανόνων αποστείρωσης, απολύμανσης και αντισηψίας του Νοσοκομείου σύμφωνα & με τις συστάσεις & τις οδηγίες της ΚΕΝΛ.
  3. 3. Την πολιτική χρήσης αντιβιοτικών στο Νοσοκομείο όπως αυτή καθορίζεται από τον ΕΟΦ και το ΥΥΠ.
  4. 4. Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής των τροφίμων.
  5. 5.Την καταγραφή και παρακολούθηση των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου σε ειδικό πρωτόκολλο που καθορίζεται από την ΚΕΝΛ και αποστέλλει τα αποτελέσματα στο Κέντρο Υποστήριξης της Περιφέρειας του Νοσοκομείου που ανήκει στο τέλος κάθε μήνα ή κατά τακτά διαστήματα, όπως θα καθοριστούν από την ΚΕΝΛ.
 • •Η ΚΕΝΛ επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση επιδημίας ενδονοσοκομειακής λοίμωξης ή σε περίπτωση κρούσματος λοιμώδους νοσήματος ενημερώνοντας την ΚΕΝΛ και την ειδική υπηρεσία του ΚΕΕΛ (Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων) το ΕΚΕΠΑΠ (Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογικής Παρακολούθησης και Παρέμβασης).
 • •Η ΕΝΛ μπορεί να ζητά ειδικές μικροβιολογικές εξετάσεις και έλεγχο στα αντιβιοτικά από το μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου.
 • •Η ΕΝΛ είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση και μεριμνά για την εκπαίδευση όλου του Υγειονομικού και λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου σε θέματα Λοιμώξεων. Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις ΚΕΝΛ συγκαλεί, σεμινάρια του προσωπικού ή προτείνει την αποστολή μελών του Νοσοκομείου σε ειδικά κέντρα όπου υπάρχουν για ταχύρυθμη εκπαίδευση στις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις. Η δραστηριότητα αυτή γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών του ΠΕΣΥ.
 • •Η ΕΝΛ λειτουργεί σύμφωνα με τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό.
 • •Η ΕΝΛ είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση, τη συλλογή, τον έλεγχο και την αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς δηλουμένων λοιμωδών νοσημάτων στις ειδικές υπηρεσίες του ΚΕΕΛ, ΕΚΕΠΑΠ κ.λ.π., ανεξάρτητα από τις εκ του νόμου υποχρεώσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου σε αντίστοιχες υπηρεσίες (Νομαρχία, Στατιστική υπηρεσία κλπ).
 • •Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στα Νοσοκομεία Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων, η ΕΝΛ συντονίζει τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν την ΗΙV λοίμωξη, παράλληλα με τα κλινικά τμήματα και τις διοικητικές υπηρεσίες.
 • •Η ΕΝΛ επιτηρεί την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο.
 • •Η ΕΝΛ εισηγείται απευθείας στο Συμβούλιο Διοίκησης.


12 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο (2) μέλη και τον Γραμματέα.

Έργο της επιτροπής είναι η κατάρτιση πίνακα αποκλειστικών Νοσοκόμων, σύμφωνα με την παρ.8 της υπ΄αρ.12200/28-02-85 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Παρακολούθηση σε καθημερινή βάση της κατανομής και διαχείρισης των περιστατικών. Έλεγχος και έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Παρακολούθηση της τήρησης εφαρμογής του νέου εσωτερικού κανονισμού (2012) των αποκλειστικών νοσοκόμων.


13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, πέντε (5) μέλη και τον Γραμματέα.

  Κύριος ρόλος της βιβλιοθήκης και των αρμοδίων προσώπων είναι:
 • •Παρακολούθηση της διεθνούς βιβλιογραφίας.
 • •Ετήσια προμήθεια σύγχρονων συγγραμμάτων.
 • •Λεπτομερής καταγραφή του υλικού της Βιβλιοθήκης και την ταξινόμησή του.


14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τέσσερα (4) μέλη και τον Γραμματέα.

  Έργο της επιτροπής είναι:
 • •Η τήρηση των κανόνων της Ιατρικής Δεοντολογίας βάση του Νόμου περί Κώδικα «Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας» ΦΕΚ.287/05 τ.α’.
 • •Η τήρηση των κανόνων της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας βάση του ΠΔ.216/01 (ΦΕΚ.167/01 τ.α’).
 • •Η παραπομπή και επίλυση των προβλημάτων διαπροσωπικών σχέσεων που προκύπτουν ανάμεσα σε συναδέλφους ιατρούς και νοσηλευτές.
 • •Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών βάση του άρθρου 47 του Ν.2071/92.
 • •Η παραπομπή και επίλυση των προβλημάτων διαπροσωπικών σχέσεων που προκύπτουν ανάμεσα και ιατρούς ή νοσηλευτές.


15 ΟΜΑΔΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Η ομάδα αποτελείται από ένα Υπεύθυνο συντονισμού και τέσσερα (4) μέλη.

  Έργο της Ομάδας είναι:
 • •Επιτήρηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών για την θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων που εκδίδονται και επικαιροποιούνται από το ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Επιστημονικές Εταιρίες.
 • •Επιτήρηση δελτίων συνταγογράφησης προωθημένων υπό περιορισμό αντιβιοτικών (ΜΕΘ-Κλινικά Τμήματα).
 • •Επιτήρηση δελτίων Χειρουργικής Χημειοπροφύλαξης.
 • •Αξιολόγηση μηνιαίας κατανάλωσης αντιβιοτικών σε συνδυασμό με τα επίπεδα μικροβιακής αντοχής και εφαρμογής μέτρων ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων.


16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη.

  Έργο της επιτροπής είναι:
 • •Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και άλλα Πανεπιστήμια της Χώρας.
 • •Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τον Τομέα Υγείας.
 • •Η Διακρατική συνεργασία με φορείς υγείας άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών.
 • •Διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων –σεμιναρίων που αφορούν επαγγελματίες υγείας.


17 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Έργο της επιτροπής είναι η εφαρμογή, παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.


18 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη.

Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της σκοπιμότητας των αιτούμενων υγειονομικών υλικών, συμβατικών και μη, (κατά είδος και ποσότητα) από τα τμήματα του Νοσοκομείου και τα Κέντρα Υγείας καθώς και της χρηστής διάθεσης-κατανάλωσης αυτών από τα τμήματα του Νοσοκομείου και τα Κέντρα Υγείας για την καλύτερη και ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους προσερχομένους ασθενείς.


19 ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΕΝ

Η επιτροπή αποτελείται από τον τρία (3) μέλη του Παθολογικού τομέα και τρία (3) μέλη του Χειρουργικού τομέα.

Έργο της επιτροπής είναι η οργάνωση του Νοσοκομείου στην έναρξη εφαρμογής των ομοιογενών Διαγνωστικών κατηγοριών (ΚΕΝ-DRGs).