Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Κορίνθου αποτελείται από εννέα (9) μέλη (ΦΕΚ 81/2005 τ. Α’ άρθρο 9, ΦΕΚ 129/2010, τ. Α’ άρθρο 8): έναν (1) γιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή, δύο (2) γιατρούς µε βαθµό Διευθυντή, έναν (1) ιατρό µε βαθµό Επιμελητή Α', έναν (1) γιατρό µε βαθµό Επιμελητή Β', έναν (1) επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, µη γιατρό, κατηγορίας ΠΕ, έναν (1) επιστήµονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, µη γιατρό, µε βαθµό τουλάχιστον Α', έναν (1) ειδικευόμενο γιατρό και έναν (1) Νοσηλευτή ΠΕ.


Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου


Ο ρόλος του ΕΣ είναι να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου.


    Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:
  1. Κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημερίων των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου
  2. Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστημονικών επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας.
  3. Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.
  4. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας
  5. Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.