Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας (PACU)

Η Μονάδα ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάρτιο του 2010 όπου έως και σήμερα λειτουργεί ανελλιπώς από τους νοσηλευτές του Αναισθησιολογικού Τμήματος, υπό την καθοδήγηση επιβλέποντος αναισθησιολόγου στο πρωινό ωράριο και στις εφημερίες-αργίες από τον εφημερεύοντα αναισθησιολόγο, προσφέροντας υπηρεσίες μεταναισθητικής φροντίδας σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε οποιοδήποτε είδος αναισθησίας.Υπεύθυνη είναι η Κα Παπακουτσομύτη Αγγελική - ΤΕ Νοσηλευτικής.