Ιατρική Υπηρεσία

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν.Κορίνθου αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα ως εξής: