Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (284)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 • Ημ/νία : 16/03/2020

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ  Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  Τεχνικές Προδιαγραφές

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

 • Ημ/νία : 25/02/2020

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ: (CPV: 39314000-6)

  Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από: α) από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr  > Γενικές Πληροφορίες > Διαβουλεύσεις > Τρέχουσες Διαβουλεύσεις και β) από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου  http://www.hospkorinthos.gr > Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου.
  Η διάρκεια  ορίζεται σε δέκα πέντε  (15) ημερολογιακές  ημέρες από την ανάρτηση τους  στο ΕΣΗΔΗΣ . 
  Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν άμεσα και αυτόματα,  με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.
  Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
  Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις-σχόλια και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ

   

  Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 • Ημ/νία : 11/02/2020

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

  Προκήρυξη

Ευχές από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

 • Ημ/νία : 01/01/2020

Παρουσίαση Δημόσιου Απολογισμού

 • Ημ/νία : 31/12/2019

 • "Δημόσιος Απολογισμός Δράσεων Νοσοκομείου Περιόδου 2016-2017 & Στοχοθεσία 2018"

   

  Παρουσίαση

Προμήθεια Εξοπλισμού Χειρουργείου μέσω ΕΣΠΑ

 • Ημ/νία : 31/12/2019

 •  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

     προϋπολογισμού  255.000,00€

   

  Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, έχει στόχο την αναβάθμιση των  υπηρεσιών υγείας με την προμήθεια καινούργιου, σύγχρονης τεχνολογίας  εξοπλισμού. Η προμήθεια και εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει έναν κλιβανο ατμού, ένα ακτινοσκοπικό  C-ARM  και ένα πλήρες  Αναισθησιολογικό μηχανημα θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και επαρκή- ασφαλή λειτουργία του Χειρουργείου.

Τοποθέτηση ιατρού Θεοδωρόπουλου Αριστείδη για ειδίκευση

Αιμοδοσία - Εξορμήσεις Ιανουαρίου 2020

 • Ημ/νία : 20/12/2019

 • Πρόγραμμα εξορμήσεων Ιανουαρίου 2020

   

  Πρόγραμμα

Β'Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών

 • Ημ/νία : 17/12/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου,

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1.Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών
  Επειγόντων Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1 και τριών (3) Αμαξιδίων
  Μεταφοράς Ασθενών CPV33193000-9.», προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2.Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του
  Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων
  Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1 και τριών (3) Αμαξιδίων Μεταφοράς
  Ασθενών CPV33193000-9.», (σελ. 3).

  Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβούλευση Β για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού