Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (246)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Β'Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών

 • Ημ/νία : 17/12/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου,

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1.Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών
  Επειγόντων Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1 και τριών (3) Αμαξιδίων
  Μεταφοράς Ασθενών CPV33193000-9.», προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2.Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του
  Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων
  Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1 και τριών (3) Αμαξιδίων Μεταφοράς
  Ασθενών CPV33193000-9.», (σελ. 3).

  Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβούλευση Β για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού

(Α'Φάση) Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

 • Ημ/νία : 29/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ CPV 33141620-2 (Ιατρικός Εξοπλισμός),

  το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, ήτοι μέχρι Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019.
  Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω.
  H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).
  To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών.
  Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

  Announcement
  Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the procurement of « OPHTHALMOLOGICAL MICROSCOPE » CPV 33141620-2, the GENARAL HOSPITAL OF KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, technical specifications and standardsfor the aforementioned products to  the Hospital Supplies Office within a strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has been posted on the Greek Health Procurement Commission’s website, which is Saturday November 30th 2019, That is until Thursday December 19th 2019.
  Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical
  glassware » category products except phakic and multifocal.
  It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.
  It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.
  Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick).
  All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee.
  The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation

  Παρακαλούμε το Τμήμα Πληροφορικής να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

  Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι         Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr.
  Τεχνικές Προδιαγραφές

Β' (Α'Φάση) Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια Κρεβατιών Επειγόντων Περιστατικών και Αμαξιδίων Μεταφοράς Ασθενών

 • Ημ/νία : 21/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:

  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,   (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),  (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).

  2. Την αρ.πρωτ.23042/13-09-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1και τριών (3) Αμαξιδίων Μεταφοράς Ασθενών CPV33193000-9.

  3. Την αρ.πρ.23043/13-09-2019 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

  4. Το αρ.πρωτ.24996/08-10-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:

   PAPAPOSTOLOU HEALTHCARE TECHNOLOGIES αρ.πρ. 24613/03-10-2019
   Arthromed ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ αρ.πρ.23551/19-09-2019


  5. Το αρ.πρωτ.28234/14-11-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1.Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων Περιστατικών –Φορεία Emergency  CPV 33192160-1 και τριών (3) Αμαξιδίων Μεταφοράς Ασθενών CPV33193000-9.» , προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2.Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5.Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  
  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων Περιστατικών –Φορεία Emergency  CPV 33192160-1 και τριών (3) Αμαξιδίων Μεταφοράς Ασθενών CPV33193000-9.» » (σελ. 3).

  Τεχνικές Προδιαγραφές

Β'Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

 • Ημ/νία : 20/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,    (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                                 (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Τις αρ.πρ.33525/30-11-2018 & αρ.πρ.1301/14-01-2019 αποφάσεις Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  3. Το αρ.πρωτ.8601/22-03-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες (Α΄ Διαβούλευση)
  4. Το αρ.πρωτ.12869/13-05-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ με αρ.πρ.9442/02-04-2019
   SMG HEALTHCARE HELLAS AE με αρ.πρ.9908/05-04-2019
   GE HEALTHCARE AE με αρ.πρ.10461/11-04-2019
  5. Το αρ.πρωτ.23515/18-09-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

  6. Την αρ.πρ.26856/31-10-2019 Διενέργεια Β΄ Διαβούλευσης - έγγραφο προς το Τμήμα Πληροφορικής με το οποίο ζητήθηκε να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας, μέχρι και 11-11-2019.
  Το αρ.πρωτ.28138/13-11-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών κατατεθείσες παρατηρήσεις – σχόλια από τις εταιρείες:
   SMG Healthcare Hellas AE με αρ.πρ.27865/11-11-2019
   GE Healthcare με αρ.πρ.27866/11-11-2019
  7. Το αρ.πρ.28545/19-11-2019 πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που κατέθεσε η επιτροπή

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Β΄ Δημόσια διαβούλευση τροποποίησης των τεχνικών Προδιαγραφών για την  προμήθεια ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου) προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου) (σελ. 3).

  Τεχνικές Προδιαγραφές

   

   


Β'Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια Ινοπτικoού εύκαμπτου Βρογχοσκοπίου

 • Ημ/νία : 20/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,    (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                                 (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρ.33525/30-11-2018 απόφαση Διοικήτριας για συγκρότησης επιτροπής
  3. Την αρ.πρ.1301/14-01-2019 απόφαση Διοικήτριας αντικατάστασης μέλους
  4. Το αρ.πρωτ.8601/22-03-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες                                   (Α΄ Διαβούλευση)
  5. Το αρ.πρ.12870/13-05-2019 έγγραφο για  Γνωμοδότηση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών
  6. Το αρ.πρ.23564/19-09-2019 πρακτικό επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών
  7. Την αρ.πρ.27097/01-10-2019 Διενέργεια Β΄ Διαβούλευσης - έγγραφο προς το Τμήμα Πληροφορικής με το οποίο ζητήθηκε να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας, μέχρι και 11-11-2019.
  8. Το αρ.πρωτ.27999/13-11-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών κατατεθείσες παρατηρήσεις – σχόλια από την εταιρεία:
   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε με αρ.πρ.27727/08-11-2019
  9. Το αρ.πρ.28544/19-11-2019 πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που κατέθεσε η επιτροπή

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Β΄Δημόσια διαβούλευση τροποποίησης των τεχνικών Προδιαγραφών για την  προμήθεια Ινοπτικό εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο για το ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Ινοπτικό εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο για το ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου), (σελ. 2).
  Τεχνικές Προδιαγραφές

Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ME LASER HOLMIUM YAG ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Ημ/νία : 19/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                                   (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Το αρ.πρωτ.18764/19-07-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες
  3. Τις αρ.πρ.18744/18-07-2019 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.21423/27-08-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   PROTON AE με αρ.πρ.20178/07-08-2019
   Boston Scientific Ελλάς ΑΕ με αρ.πρ.20512/12-08-2019
   KARL STORZ ΜΕΠΕ με αρ.πρ.20632/13-08-2019
  5. Το αρ.πρωτ.23894/24-09-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.
  6. Το αρ.πρωτ.27095/01-11-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες.
  7. Το αρ.πρωτ.28003/13-11-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ με αρ. πρωτ:27804/11-11-2019
   ΠΡΩΤΟΝ ΑE με αρ. πρωτ:27864/11-11-2019
  8. Το αρ.πρωτ.28481/18-11-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

   
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ME LASER HOLMIUM YAG ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33141620-2 (Ιατρικός Εξοπλισμός), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ME LASER HOLMIUM YAG ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  CPV 33141620-2 (Ιατρικός Εξοπλισμός) (σελ. 2)
  Τεχνικές Προδιαγραφές

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού (Ορθή Επανάληψη)

 • Ημ/νία : 18/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.21425/27-08-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού CPV 33141620-2.
  3. Την αρ.πρ.22100/04-09-2019 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.23633/20-09-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:

   PROTON με αρ.πρ. 23187/16-09-2019
   MEDIZINE Technik με αρ.πρ.23208/16-09-2019
   PAPAPOSTOLOU HEALTHCARE TECHNOLOGIES με αρ.πρ.21994/03-09-2019
               
   5. Το αρ.πρωτ.24292/30-09-2019 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλαν οι παραπάνω εταιρείες.

             Προτείνει:

  1. Οι παρατηρήσεις της Εταιρείας PROTON γίνονται εν μέρει δεκτές και με βάση των προτάσεων αυτής προβαίνουμε στις ακόλουθες αλλαγές επί των προδιαγραφών:

  • Στην προδιαγραφή 1. θα προστεθούν τα εξής «η άλλης μεθόδου» και θα διαμορφωθεί ως εξής: «Να παρέχει δυνατότητα απολύμανσης, τόσο της εξωτερικής επιφάνειας των ενδοσκοπίων, όσο και των καναλιών βιοψίας νερού και αέρα με πλήρη εμβάπτιση του ενδοσκοπίου ή άλλης μεθόδου :»

  • Στην προδιαγραφή 6. θα αφαιρεθούν  < Το πάνελ χειρισμού να διαθέτει οθόνη αφής (touch screen) η οποία μας εξασφαλίζει την μη συσσώρευση ξένων σωμάτων και την αποφυγή διάδοσης μολυσμένου υλικού > και θα διαμορφωθεί ως εξής: «   Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζονται μηνύματα της λειτουργίας του πλυντηρίου καθώς και της προόδου της απολύμανσης.»

  • Η προδιαγραφή 7. θα αφαιρεθούν  «Όλες του οι ρυθμίσεις να γίνονται από την ενσωματωμένη οθόνη αφής (touch screen)>> και θα διαμορφωθεί ως εξής: «   Όλες του οι ρυθμίσεις να γίνονται από πάνελ χειρισμού.»


  • Στην προδιαγραφή 8. θα αφαιρεθεί η λέξη «25 λεπτά » και θα διαμορφωθεί ως εξής: «Να έχει απαραίτητα, την δυνατότητα εκτέλεσης ενός πλήρους προγράμματος απολύμανσης σε λιγότερο ή ίσο από 30 λεπτά.


  2. Οι παρατηρήσεις των  Εταιρειών  PAPAPOSTOLOU & MEDIZINE  δεν γίνονται δεκτές .

   

  Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προβαίνει στην τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναλυτικά διαφαίνονται παραπάνω προσθέτοντας επιπλέον τα παρακάτω:

  • Να αναφερθεί το κόστος υγρών ανά πλύση ενδοσκοπίου
  • Να αναφερθεί το κόστος αναλωσίμων ( πχ φίλτρων , υγρών απορρυπαντικού , απολυμαντικού , ενεργοποιητή  , κ.λ.π. )
  και υποβάλλει (συνημμένα) επικαιροποιημένες τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ενός Πλυντηρίου Ενδοσκοπίων .

   

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού CPV 33141620-2, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-11-2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού CPV 33141620-2, (σελ. 3).

  Τεχνικές Προδιαγραφές

   

   


Αποτελέσματα για πρόσληψη προσωπικού ΥΕ ΙΔΟΧ (προσωρινά)

Δημόσια Διαβούλευση (Α΄ φάση) Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Ημ/νία : 04/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                              (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Το αρ.πρωτ.8601/22-03-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες
  3. Τις αρ.πρ.33525/30-11-2018 & αρ.πρ.1301/14-01-2019 αποφάσεις Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.12869/13-05-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ με αρ.πρ.9442/02-04-2019
   SMG HEALTHCARE HELLAS AE με αρ.πρ.9908/05-04-2019
   GE HEALTHCARE AE με αρ.πρ.10461/11-04-2019
  5. Το αρ.πρωτ.23515/18-09-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

   
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου) (σελ. 3)
  Τεχνικές Προδιαγραφές