Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (229)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαστηριακού Μικροσκοπίου και Συστήματος ταυτοποίησης μικροβίων

 • Ημ/νία : 07/11/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:

  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).

  2. Την αρ.πρ.9828/20-03-2018 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

  3. Την αρ.πρωτ.25020/07-09-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών για Εργαστηριακό Μικροσκόπιο (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια) και Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές).

  4. Το αρ.πρωτ.27154/01-10-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι των παρακάτω συμμετεχουσών εταιρειών:

   LERIVA ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕΕ με αρ.πρ.26325/21-09-2018
   BioTech Scientifics PC με  αρ.πρ.26588/25-09-2018

  5. Το αρ.πρωτ.30116/29-10-2018 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές για Εργαστηριακό Μικροσκόπιο (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια) που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

  6. Το αρ.πρωτ.30117/29-10-2018 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές για Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές) που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.
   


  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1.Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαστηριακό Μικροσκόπιο (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια) και Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  2.Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

  4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  5.Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών. 

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Εργαστηριακό Μικροσκόπιο (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια) (σελ. 5) και Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές), (σελ. 3).

  Συνημμένο

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης οικοπέδων κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Π. Σούρλου (ορθή επανάληψη)

 • Ημ/νία : 25/10/2018

 •  Το Διοικητικό Συμβούλιο Κληροδοτημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και φορέας Διαχείρισης της Κοινωφελούς Περιουσίας Κωνσταντίνου Π. Σούρλου, ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση δύο οικοπέδων στη θέση Πάτημα ή Γέρακας της Φραγκοκλησσιάς Δήμου Βριλησσίων, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας  Αττικής.

   

  Ανακοίνωση

   

Αιμοδοσία - Εξορμήσεις Νοεμβρίου

 • Ημ/νία : 22/10/2018

 • Πρόγραμμα εξορμήσεων Νοεμβρίου 2018

   

  Πρόγραμμα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ιατρών κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 • Ημ/νία : 19/10/2018

 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προκήρυξη μίας (1) θέσης κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

   

  Πρόσκληση 

Ψήφισμα για το θάνατο του κ. Γ.Κουκουλίδη

 • Ημ/νία : 11/10/2018

 • Ψήφισμα του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κορίνθου, μετά την αναγγελία του πρόωρου θανάτου του Συντονιστή Διευθυντή Χειρουργού Γεωργίου Κουκουλίδη.

   

  Ψήφισμα

Ευχαριστήρια Επιστολή

Διαβούλευση για σετ εργαλείων για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

Διαβούλευση για μηχάνημα Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής (OCT)

Διαβούλευση για εργαστηριακό μικροσκόπιο