Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (273)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

 • Ημ/νία : 25/02/2020

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ: (CPV: 39314000-6)

  Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από: α) από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr  > Γενικές Πληροφορίες > Διαβουλεύσεις > Τρέχουσες Διαβουλεύσεις και β) από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου  http://www.hospkorinthos.gr > Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου.
  Η διάρκεια  ορίζεται σε δέκα πέντε  (15) ημερολογιακές  ημέρες από την ανάρτηση τους  στο ΕΣΗΔΗΣ . 
  Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν άμεσα και αυτόματα,  με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.
  Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
  Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις-σχόλια και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ

   

  Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 • Ημ/νία : 11/02/2020

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

  Προκήρυξη

Ευχές από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

 • Ημ/νία : 01/01/2020

Παρουσίαση Δημόσιου Απολογισμού

 • Ημ/νία : 31/12/2019

 • "Δημόσιος Απολογισμός Δράσεων Νοσοκομείου Περιόδου 2016-2017 & Στοχοθεσία 2018"

   

  Παρουσίαση

Προμήθεια Εξοπλισμού Χειρουργείου μέσω ΕΣΠΑ

 • Ημ/νία : 31/12/2019

 •  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

     προϋπολογισμού  255.000,00€

   

  Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, έχει στόχο την αναβάθμιση των  υπηρεσιών υγείας με την προμήθεια καινούργιου, σύγχρονης τεχνολογίας  εξοπλισμού. Η προμήθεια και εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει έναν κλιβανο ατμού, ένα ακτινοσκοπικό  C-ARM  και ένα πλήρες  Αναισθησιολογικό μηχανημα θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και επαρκή- ασφαλή λειτουργία του Χειρουργείου.

Τοποθέτηση ιατρού Θεοδωρόπουλου Αριστείδη για ειδίκευση

Αιμοδοσία - Εξορμήσεις Ιανουαρίου 2020

 • Ημ/νία : 20/12/2019

 • Πρόγραμμα εξορμήσεων Ιανουαρίου 2020

   

  Πρόγραμμα

Β'Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών

 • Ημ/νία : 17/12/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου,

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1.Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών
  Επειγόντων Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1 και τριών (3) Αμαξιδίων
  Μεταφοράς Ασθενών CPV33193000-9.», προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2.Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του
  Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων
  Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1 και τριών (3) Αμαξιδίων Μεταφοράς
  Ασθενών CPV33193000-9.», (σελ. 3).

  Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβούλευση Β για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού

(Α'Φάση) Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

 • Ημ/νία : 29/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ CPV 33141620-2 (Ιατρικός Εξοπλισμός),

  το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, ήτοι μέχρι Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019.
  Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω.
  H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).
  To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών.
  Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

  Announcement
  Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the procurement of « OPHTHALMOLOGICAL MICROSCOPE » CPV 33141620-2, the GENARAL HOSPITAL OF KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, technical specifications and standardsfor the aforementioned products to  the Hospital Supplies Office within a strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has been posted on the Greek Health Procurement Commission’s website, which is Saturday November 30th 2019, That is until Thursday December 19th 2019.
  Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical
  glassware » category products except phakic and multifocal.
  It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.
  It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.
  Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick).
  All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee.
  The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation

  Παρακαλούμε το Τμήμα Πληροφορικής να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

  Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι         Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr.
  Τεχνικές Προδιαγραφές