Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (285)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Δημόσια Διαβούλευση (Α΄ φάση) Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ινοπτικό εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Ημ/νία : 04/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                              (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Το αρ.πρωτ.8601/22-03-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες
  3. Τις αρ.πρ.33525/30-11-2018 & αρ.πρ.1301/14-01-2019 αποφάσεις Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.12869/13-05-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
  1. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ με αριθ. πρωτ: 9260/01-04-2019
  2. KARL STORZ ΜΕΠΕ με αριθ. πρωτ: 10738/15-04-2019
  3. ΠΡΩΤΟΝ ΑE με αριθ. πρωτ: 10830/16-04-2019
  4. HOSPITAL LINE με αριθ. πρωτ: 10839/16-04-2019
  5. Το αρ.πρωτ.23515/18-09-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

   
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για Ινοπτικό εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για Ινοπτικό εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                         CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου) (σελ. 2)


  Τεχνικές Προδιαγραφές

   

Αιμοδοσία - Εξορμήσεις Νοεμβρίου

 • Ημ/νία : 31/10/2019

 • Πρόγραμμα εξορμήσεων Νοεμβρίου 2019

   

  Πρόγραμμα

Πρόσληψη ΥΕ προσωπικού ορισμένου χρόνου

 • Ημ/νία : 24/10/2019

 • Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών φύλαξης και καθαριότητας.

  Αίτηση

  Προθεσμία

  Διαύγεια

  Παράρτημα

   

Γ’ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

 • Ημ/νία : 23/10/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:

  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).

  2. Την αρ.πρ.18882/22-07-2019 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

  3. Την αρ.πρωτ.18878/22-07-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός).

  4. Το αρ.πρωτ.21338/26-08-2019 έγγραφο για σύνταξη πρακτικού τεχνικών Προδιαγραφών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός).

  5. Το αρ.πρωτ.22370/05-09-2019 πρακτικό.

  6. Την αρ.πρωτ.23161/16-09-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός).

  7. Το αρ.πρωτ.24342/01-10-2019 έγγραφο για σύνταξη πρακτικού τεχνικών Προδιαγραφών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός).

  8. Το  αρ.πρωτ.24517/02-10-2019 πρακτικό που κατέθεσε η επιτροπή στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχουν κατατεθεί παρατηρήσεις – σχόλια από εταιρείες επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαστηριακού Μικροσκοπίου. Η επιτροπή παραμένει στην αρχική της πρόταση επί των τεχνικών προδιαγραφών, κάνοντας την εξής τροποποίηση:

  • Η τεχνική προδιαγραφή 11.b. «Να διαθέτει οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0,5x C-mount, για προσαρμογή της κάμερας σε υπάρχον μικροσκόπιο» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «Να διαθέτει οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0,5x C-mount, για προσαρμογή στο μικροσκόπιο».

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός), (σελ. 2).


  Τεχνικές Προδιαγραφές

   

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού

 • Ημ/νία : 23/10/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.21425/27-08-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού CPV 33141620-2.
  3. Την αρ.πρ.22100/04-09-2019 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.23633/20-09-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:

   PROTON με αρ.πρ. 23187/16-09-2019
   MEDIZINE Technik με αρ.πρ.23208/16-09-2019
               
   5. Το αρ.πρωτ.24292/30-09-2019 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλαν οι παραπάνω εταιρείες.
             Προτείνει:
  1. Οι παρατηρήσεις της Εταιρείας PROTON γίνονται εν μέρει δεκτές και με βάση των προτάσεων αυτής προβαίνουμε στις ακόλουθες αλλαγές επί των προδιαγραφών:

  • Στην προδιαγραφή 1. θα προστεθούν τα εξής «η άλλης μεθόδου» και θα διαμορφωθεί ως εξής: «Να παρέχει δυνατότητα απολύμανσης, τόσο της εξωτερικής επιφάνειας των ενδοσκοπίων, όσο και των καναλιών βιοψίας νερού και αέρα με πλήρη εμβάπτιση του ενδοσκοπίου ή άλλης μεθόδου :»

  • Στην προδιαγραφή 6. θα αφαιρεθούν  < Το πάνελ χειρισμού να διαθέτει οθόνη αφής (touch screen) η οποία μας εξασφαλίζει την μη συσσώρευση ξένων σωμάτων και την αποφυγή διάδοσης μολυσμένου υλικού > και θα διαμορφωθεί ως εξής: «   Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζονται μηνύματα της λειτουργίας του πλυντηρίου καθώς και της προόδου της απολύμανσης.»

  • Η προδιαγραφή 7. θα αφαιρεθούν  «Όλες του οι ρυθμίσεις να γίνονται από την ενσωματωμένη οθόνη αφής (touch screen)>> και θα διαμορφωθεί ως εξής: «   Όλες του οι ρυθμίσεις να γίνονται από πάνελ χειρισμού.»


  • Στην προδιαγραφή 8. θα αφαιρεθεί η λέξη «25 λεπτά » και θα διαμορφωθεί ως εξής: «Να έχει απαραίτητα, την δυνατότητα εκτέλεσης ενός πλήρους προγράμματος απολύμανσης σε λιγότερο ή ίσο από 30 λεπτά.

  2. Οι παρατηρήσεις της Εταιρείας MEDIZINE  δεν γίνονται δεκτές .

  Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προβαίνει στην τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναλυτικά διαφαίνονται παραπάνω προσθέτοντας επιπλέον τα παρακάτω:

  • Να αναφερθεί το κόστος υγρών ανά πλύση ενδοσκοπίου
  • Να αναφερθεί το κόστος αναλωσίμων ( πχ φίλτρων , υγρών απορρυπαντικού , απολυμαντικού , ενεργοποιητή  , κ.λ.π. )
  και υποβάλλει (συνημμένα) επικαιροποιημένες τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ενός Πλυντηρίου Ενδοσκοπίων .

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού CPV 33141620-2, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 Οκτωβρίου  2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  
  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού CPV 33141620-2, (σελ. 3).

  Τεχνικές Προδιαγραφές

Αιμοδοσία - Εξορμήσεις Οκτωβρίου

 • Ημ/νία : 01/10/2019

 • Πρόγραμμα εξορμήσεων Οκτωβρίου 2019

   

  Πρόγραμμα

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

 • Ημ/νία : 16/09/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)

  2. Την αρ.πρ.18882/22-07-2019 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

  3. Την αρ.πρωτ.18878/22-07-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός).

  4. Το αρ.πρωτ.21338/26-08-2019 έγγραφο για σύνταξη πρακτικού τεχνικών Προδιαγραφών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός)
   
  5. Το αρ.πρωτ.22370/05-09-2019 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλαν η εταιρεία LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΕ με αριθ. πρωτ:20480/12-08-2019 προέβη στην τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, προσθέτοντας επιπλέον τα παρακάτω:

  • μετά την προδιαγραφή 11.a προστίθεται η εξής προδιαγραφή «Να διαθέτει οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0,5x C-mount, για προσαρμογή της κάμερας σε υπάρχον μικροσκόπιο»

  • Η προδιαγραφή 11.n «Να συνοδεύεται από μόνιτορ τουλάχιστον 24’’ και σύστημα Η/Υ» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: Να συνοδεύεται από μόνιτορ τουλάχιστον 24’’.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός)
  (σελ. 2).


  Τεχνικές Προδιαγραφές

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων Περιστατικών

 • Ημ/νία : 13/09/2019

 • Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1 και τριών (3) Αμαξιδίων Μεταφοράς Ασθενών CPV33193000-9.
   
  το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα τους ως άνω είδων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από το ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Σεπτεμβρίου  2019, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019.
  Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω.
  H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).
  To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών.
  Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
                                                 

  Announcement
  Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the procurement of «THREE EMERGENCY BEDS-EMERGENCY CARGO CPV33192160-1 AND THREE WHEELCHAIR TRANSPORT OF PATIENTS CPV 33193000-9 », the GENARAL HOSPITAL OF KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, technical specifications and standardsfor the aforementioned products to  the Hospital Supplies Office within a strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has been posted on the Greek Health Procurement Commission’s website, which is Saturday 14 September 2019, That is until  Thursday 03 October 2019.
  Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical
  glassware » category products except phakic and multifocal.
  It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.
  It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.
  Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick).
  All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee.
  The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation

  Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι         03-10-2019 και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr.


  Τεχνικές Προδιαγραφές

Α' Φάση διαβούλευσης πλυντηρίου ενδοσκοπίων

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ME LASER HOLMIUM YAG ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Ημ/νία : 22/07/2019

 • Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ME LASER HOLMIUM YAG ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  CPV 33141620-2 (Ιατρικός Εξοπλισμός),

  το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την Τρίτη 22 Ιουλίου 2019, ήτοι μέχρι Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019.
  Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω.
  H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).
  To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών.
  Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

  Announcement
  Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the procurement of «LASER INTENSIVE LITERATION SYSTEM» CPV 33141620-2, the GENARAL HOSPITAL OF KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, technical specifications and standardsfor the aforementioned products to  the Hospital Supplies Office within a strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has been posted on the Greek Health Procurement Commission’s website, which is Tuesday 22 July  2019, That is until Wednesday 14 August 2019
  Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical
  glassware » category products except phakic and multifocal.
  It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.
  It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.
  Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick).
  All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee.
  The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation

  Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019 και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr.

  Τεχνικές Προδιαγραφές