Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (262)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Αιμοδοσία - Εξορμήσεις Ιουνίου

 • Ημ/νία : 06/06/2019

 • Πρόγραμμα εξορμήσεων Ιουνίου 2019

   

  Πρόγραμμα

Προκήρυξη θέσεων Ιατρών κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 • Ημ/νία : 22/05/2019

 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

   

  Πρόσκληση 

Αιμοδοσία - Εξορμήσεις Μαϊου

 • Ημ/νία : 23/04/2019

 • Πρόγραμμα εξορμήσεων Μαϊου 2019

   

  Πρόγραμμα

Ευχές από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

 • Ημ/νία : 23/04/2019

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Ιατρών κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 • Ημ/νία : 27/03/2019

 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προκήρυξη δύο(2) θέσεων κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

   

  Πρόσκληση 

Α Φάση Ανάρτησης Τεχνικών Προδιαγραφών για Ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών για Ινοπτικό εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο

 • Ημ/νία : 22/03/2019

 • Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: Ινοπτικού εύκαμπτου Βρογχοσκοπίου CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου)

  το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, ήτοι μέχρι 17 Απριλίου 2019.
  Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω.
  H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).
  To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών.
  Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

  Announcement
  Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the procurement of «Bonded flexible bronchoscope» CPV 33162100-4, the GENARAL HOSPITAL OF KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, technical specifications and standardsfor the aforementioned products to  the Hospital Supplies Office within a strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has been posted on the Greek Health Procurement Commission’s website, which is Tuesday 26 March 2019, That is until 17 April 2019
  Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical
  glassware » category products except phakic and multifocal.
  It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.
  It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.
  Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick).
  All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee.
  The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation

  Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι 17 Απριλίου 2019 και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr.

  Συνημμένα

Α Φάση Ανάρτησης Τεχνικών Προδιαγραφών για Ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

 • Ημ/νία : 22/03/2019

 • Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου)

  το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, ήτοι μέχρι 17 Απριλίου 2019.
  Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω.
  H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).
  To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών.
  Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

  Announcement
  Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the procurement of «portable ultrasound» CPV 33162100-4, the GENARAL HOSPITAL OF KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, technical specifications and standardsfor the aforementioned products to  the Hospital Supplies Office within a strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has been posted on the Greek Health Procurement Commission’s website, which is Tuesday 26 March 2019, That is until 17 April 2019
  Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical
  glassware » category products except phakic and multifocal.
  It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.
  It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.
  Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick).
  All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee.
  The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation

  Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι         17 Απριλίου 2019 και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr.
  Συνημμένα

   


Α Φάση Ανάρτησης Τεχνικών Προδιαγραφών για ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

 • Ημ/νία : 20/02/2019

 • Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός).

  το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, ήτοι μέχρι 12 Μαρτίου 2019.
  Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω.
  H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).
  To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών.
  Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
                                                  
  Announcement
  Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the procurement of « HEATING COOL MIXING MACHINE » CPV 38434540-3, the GENARAL HOSPITAL OF KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, technical specifications and standardsfor the aforementioned products to  the Hospital Supplies Office within a strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has been posted on the Greek Health Procurement Commission’s website, which is Thursday 21 February 2019, That is until 12 March 2019.
  Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical
  glassware » category products except phakic and multifocal.
  It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.
  It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.
  Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick).
  All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee.
  The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation


  Παρακαλούμε το Τμήμα Πληροφορικής να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

  Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι         12-03-2019 και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr.


  Συνημμένα

   

Διενέργεια B΄Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαστηριακού Μικροσκοπίου και Σύστηματος ταυτοποίησης μικροβίων

 • Ημ/νία : 11/02/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση, (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Η αρ.πρ.9828/20-03-2018 απόφαση Διοικήτριας για συγκρότησης επιτροπής
  3. Το αρ.πρωτ.25020/07-09-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών: 
   LERIVA ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕΕ με αρ.πρ.26325/21-09-2018
   BioTech Scientifics PC με  αρ.πρ.26588/25-09-2018
  4. Το αρ.πρ.30116/29-10-2018 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Εργαστηριακού Μικροσκοπίου (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια)  που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.
  5. Το αρ.πρ.30117/29-10-2018 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Συστήματος ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές) που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.
  6. Το αρ.πρ.31152/06-11-2018 διαβιβαστικό έγγραφο προς το Τμήμα Πληροφορικής με το οποίο ζητήθηκε να γίνει δημόσια Β΄ Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών α) Εργαστηριακό Μικροσκόπιο (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια)  και β) Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές), στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας, προς διαβούλευση, μέχρι και 13-11-2018.
  7. Το αρ.πρ.32973/26-11-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών συνημμένες παρατηρήσεις – σχόλια από την εταιρεία:
   BioTech Scientifics PC με  αρ.πρ.31549/09-11-2018
  8. Το αρ.πρ.33217/28-11-2018 πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Συστήματος ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές)  που κατέθεσε η επιτροπή
  9. Το αρ.πρ.34560/12-12-2018 πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαστηριακού Μικροσκοπίου (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια)  που κατέθεσε η επιτροπή

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση τροποποίησης των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια α) Εργαστηριακού Μικροσκοπίου (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια) και β) Συστήματος ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr


  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια α) Εργαστηριακού Μικροσκοπίου (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια) (σελ. 5) και
  β) Συστήματος ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές) (σελ. 3).


  Συνημμένα

προμήθεια Εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών από γυαλί

 • Ημ/νία : 08/01/2019

 • Διευκρίνιση για την αρ.51/2018 διακήρυξη - Αρ. Πρωτ. 35908 για την προμήθεια Εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών από γυαλί»

  Συνημμένο