Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (221)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Διαβούλευση για διαθερμία

 • Ημ/νία : 13/04/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο)(ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.6335/16-02-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ με ARGON (ενσωματωμένη αντλία νερού και τροχήλατη βάση) CPV 33190000-8.
  3. Την αρ.πρ.6334/16-02-2018  απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.9044/12-03-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών: ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ αρ.πρ.9010/12-03-2018
  5. Το  αρ.πρωτ.11762/04-04-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις των εταιριών προτείνει:
  Την μη τροποποίηση των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Διαθερμίας με ARGON (ενσωματωμένη αντλία νερού και τροχήλατη βάση), διότι τα σχόλια της ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ δεν αποτελούν επιμέρους τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών μας αλλά συνολική αλλαγή της πρότασής μας.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ με ARGON (ενσωματωμένη αντλία νερού και τροχήλατη βάση) CPV 33190000-8, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ με ARGON (ενσωματωμένη αντλία νερού και τροχήλατη βάση) CPV 33190000-8, (σελ. 2).

   

  Συνημμένο

   

Ευχές από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

 • Ημ/νία : 05/04/2018

Προκήρυξη Θέσεων Κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ

 • Ημ/νία : 27/03/2018

 • Προκήρυξη για πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου:

  - Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) με βαθμό Διευθυντή.

  - Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Προκήρυξη

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Επικουρικών Ιατρών

 • Ημ/νία : 27/03/2018

 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Επικουρικών Ιατρών 

   

  Πρόσκληση 

Ευχαριστήρια επιστολή

 • Ημ/νία : 27/03/2018

 • Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

   

  Επιστολή

Διαβούλευση για ανελκυστήρα

 • Ημ/νία : 26/03/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση, (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Το αρ.πρωτ. 19041/23-08-2017 έγγραφό για την υποβολή τεχνικών προδιαγραφών σχετικό για την αντικατάσταση του ανελκυστήρα.
  3. Την αρ.πρ. 2390/18-01-2018 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την αρ.πρωτ. 2392/18-01-2018  ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΙΩΝ Α6 (CPV 42416100-6 Ανελκυστήρας) και την εγκατάστασή του  στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου (CPV 45313100-5 Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα).
  5. Το  αρ.πρωτ. 8431/07-03-2018  πρακτικό της Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο:

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΙΩΝ Α6 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (CPV 45313100-5 –ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Σε απάντηση του εγγράφου σας με αρ. πρωτ.5698/09-02-2018 σχετικά με την οριστικοποίηση του τελικού σχεδίου των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Ανελκυστήρα  μεταφοράς φορείων Α6 (CPV 42416100-6 Ανελκυστήρας) και την εγκατάσταση του στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, η επιτροπή αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλε η παρακάτω εταιρεία:

  1. Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ - ΟΤΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  αρ.πρωτ.5593/08-02-2018

  Προτείνει:
  Την μη τροποποίηση των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Ανελκυστήρα μεταφοράς φορείων Α6 και την εγκατάσταση του στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

  Μετά τα παραπάνω η επιτροπή παραμένει στην αρχική της πρόταση επί των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές εγκρίθηκαν στην υπ΄αριθ. 38η /29-11-2017 Θέμα 14ο ,απόφαση Δ.Σ. διότι καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες μας ,για την προμήθεια ενός Ανελκυστήρα μεταφοράς φορείων Α6 και την εγκατάσταση του στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.


  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΙΩΝ Α6 (CPV 42416100-6 Ανελκυστήρας) και την εγκατάστασή του  στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου (CPV 45313100-5 Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 02 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

   


  Συνημμένο


   

   

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟY – ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟY

 • Ημ/νία : 23/03/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης /14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ. 6282/16-02-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟY – ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟY  ( CPV33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

  3. Την αρ.πρωτ. 4566/30-01-2018  απόφαση Διοικητή με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ. 8874/12-03-2018  έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
  I. MEDICAL EXPERTS GROUP – ΠΑΠΠΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.    με αριθ. Πρωτ: 7261/23-02-2018
  II. MEDICAL  LITE A.E.  με αριθ. Πρωτ: 7408/27-02-2018

  5.Τις  αρ.πρωτ. 9770/19-03-2018 τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟY – ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟY  ( CPV33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  1. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  4. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.   Συνημμένο

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΥΒΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ

 • Ημ/νία : 22/03/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:

  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.2588/19-01-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΥΒΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CPV 33141620-2
  3. Την αρ.πρ.2390/18-01-2018 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.5822/12-02-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ με αρ.πρ.2903/22-01-2018
   MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ –ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε. με αρ.πρ.4836/01-02-2018    
  5. Το  αρ.πρωτ.7044/22-02-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι συνεδρίασε και αποφάσισε λαμβάνοντας υπόψη τις εγκυκλίους της Επιτροπής Προμηθειών και τις κατατεθείσες τεχνικές προδιαγραφές (παρατηρήσεις) από τις εταιρείες ότι εμμένουμε στις αρχικές τεχνικές προδιαγραφές της ψυχόμενης πλάκας κύβων παραφίνης διότι αυτές εξυπηρετούν την ορθή λειτουργία του εργαστηρίου.
  6. Το αρ.πρωτ.9040/13-03-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ αρ.πρ.8142/05-03-2018
  7. Το  αρ.πρωτ.9624/16-03-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι συνεδρίασε και αποφάσισε λαμβάνοντας υπόψη τις εγκυκλίους της Επιτροπής Προμηθειών και τις κατατεθείσες τεχνικές προδιαγραφές (παρατηρήσεις) από τις εταιρείες ότι εμμένουμε στις αρχικές τεχνικές προδιαγραφές της ψυχόμενης πλάκας κύβων παραφίνης διότι αυτές εξυπηρετούν την ορθή λειτουργία του εργαστηρίου.
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΥΒΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CPV 33141620-2, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Συνημμένo

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 • Ημ/νία : 22/03/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.5887/12-02-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ CPV 42931120-8.
  3. Την αρ.πρ.2853/22-01-2018   απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.8300/06-03-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   AΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ με αρ.πρ.4120/26-01-2018
   AΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ με αρ.πρ.6072/14-02-2018
   ΕPIMED  με αρ.πρ.5726/09-02-2018
   ΕPIMED  με αρ.πρ.8085/05-03-2018      
  5. Το  αρ.πρωτ.9308/14-03-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλαν οι παραπάνω εταιρείες.
  Προτείνει:

  1. Οι παρατηρήσεις - επισημάνσεις της εταιρείας EPIMED δεν γίνονται δεκτές διότι τροποποιούν κατά πολύ τις απαιτήσεις μας όπως εξαρχής έχουν δοθεί και καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες μας.

  2. Οι παρατηρήσεις της εταιρείας ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. γίνονται εν μέρει δεκτές και με βάση των προτάσεων αυτής προβαίνουμε στις ακόλουθες αλλαγές επί των προδιαγραφών:

  • Τεχνική Προδιαγραφή 3: Η επιτροπή κρίνει ότι δεν πρέπει να προστεθεί η συγκεκριμένη αλλαγή της φυγοκεντρικής δύναμης.

  • Τεχνική Προδιαγραφή 4: Η επιτροπή προτείνει να προστεθεί στο τέλος της πρότασης η φράση « και σε πλήρη ταχύτητα όχι πάνω από +4οC»

  • Για τις υπόλοιπες παρατηρήσεις η επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να προσθέσει τις παρακάτω προτεινόμενες προδιαγραφές οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για τη διευκόλυνση της εργασίας του προσωπικού της Αιμοδοσίας και συγκεκριμένα:

  • Αφαίρεση και προσθήκη της κεφαλής με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, χωρίς εργαλεία και χρονοβόρα διαδικασία, ώστε να μην χρειάζεται τεχνικός για την αφαίρεση της κεφαλής για τον καθαρισμό του θαλάμου.

  • Να έχει ανοχή στην ανισοζυγοστάθμιση έως 120 gr. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή θα ενσωματωθεί στην Τεχνική Προδιαγραφή 10 η οποία θα διαμορφωθεί ως εξής «Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας με διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανισοβαρούς φορτίου, υπερθέρμανσης, υπερφόρτωσης, ανοικτού καλύμματος ή βλάβης. Να έχει ανοχή στην ανισοζυγοστάθμιση έως 120 gr»

  Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προβαίνει στην τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναλυτικά διαφαίνονται παραπάνω και υποβάλλει (συνημμένα) επικαιροποιημένες τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ CPV 42931120-8, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένο

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για ανάγκες φύλαξης