Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (281)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Β'Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια Ινοπτικoού εύκαμπτου Βρογχοσκοπίου

 • Ημ/νία : 20/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,    (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                                 (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρ.33525/30-11-2018 απόφαση Διοικήτριας για συγκρότησης επιτροπής
  3. Την αρ.πρ.1301/14-01-2019 απόφαση Διοικήτριας αντικατάστασης μέλους
  4. Το αρ.πρωτ.8601/22-03-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες                                   (Α΄ Διαβούλευση)
  5. Το αρ.πρ.12870/13-05-2019 έγγραφο για  Γνωμοδότηση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών
  6. Το αρ.πρ.23564/19-09-2019 πρακτικό επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών
  7. Την αρ.πρ.27097/01-10-2019 Διενέργεια Β΄ Διαβούλευσης - έγγραφο προς το Τμήμα Πληροφορικής με το οποίο ζητήθηκε να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας, μέχρι και 11-11-2019.
  8. Το αρ.πρωτ.27999/13-11-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών κατατεθείσες παρατηρήσεις – σχόλια από την εταιρεία:
   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε με αρ.πρ.27727/08-11-2019
  9. Το αρ.πρ.28544/19-11-2019 πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που κατέθεσε η επιτροπή

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Β΄Δημόσια διαβούλευση τροποποίησης των τεχνικών Προδιαγραφών για την  προμήθεια Ινοπτικό εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο για το ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Ινοπτικό εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο για το ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου), (σελ. 2).
  Τεχνικές Προδιαγραφές

Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ME LASER HOLMIUM YAG ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Ημ/νία : 19/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                                   (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Το αρ.πρωτ.18764/19-07-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες
  3. Τις αρ.πρ.18744/18-07-2019 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.21423/27-08-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   PROTON AE με αρ.πρ.20178/07-08-2019
   Boston Scientific Ελλάς ΑΕ με αρ.πρ.20512/12-08-2019
   KARL STORZ ΜΕΠΕ με αρ.πρ.20632/13-08-2019
  5. Το αρ.πρωτ.23894/24-09-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.
  6. Το αρ.πρωτ.27095/01-11-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες.
  7. Το αρ.πρωτ.28003/13-11-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ με αρ. πρωτ:27804/11-11-2019
   ΠΡΩΤΟΝ ΑE με αρ. πρωτ:27864/11-11-2019
  8. Το αρ.πρωτ.28481/18-11-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

   
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ME LASER HOLMIUM YAG ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33141620-2 (Ιατρικός Εξοπλισμός), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ME LASER HOLMIUM YAG ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  CPV 33141620-2 (Ιατρικός Εξοπλισμός) (σελ. 2)
  Τεχνικές Προδιαγραφές

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού (Ορθή Επανάληψη)

 • Ημ/νία : 18/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.21425/27-08-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού CPV 33141620-2.
  3. Την αρ.πρ.22100/04-09-2019 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.23633/20-09-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:

   PROTON με αρ.πρ. 23187/16-09-2019
   MEDIZINE Technik με αρ.πρ.23208/16-09-2019
   PAPAPOSTOLOU HEALTHCARE TECHNOLOGIES με αρ.πρ.21994/03-09-2019
               
   5. Το αρ.πρωτ.24292/30-09-2019 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλαν οι παραπάνω εταιρείες.

             Προτείνει:

  1. Οι παρατηρήσεις της Εταιρείας PROTON γίνονται εν μέρει δεκτές και με βάση των προτάσεων αυτής προβαίνουμε στις ακόλουθες αλλαγές επί των προδιαγραφών:

  • Στην προδιαγραφή 1. θα προστεθούν τα εξής «η άλλης μεθόδου» και θα διαμορφωθεί ως εξής: «Να παρέχει δυνατότητα απολύμανσης, τόσο της εξωτερικής επιφάνειας των ενδοσκοπίων, όσο και των καναλιών βιοψίας νερού και αέρα με πλήρη εμβάπτιση του ενδοσκοπίου ή άλλης μεθόδου :»

  • Στην προδιαγραφή 6. θα αφαιρεθούν  < Το πάνελ χειρισμού να διαθέτει οθόνη αφής (touch screen) η οποία μας εξασφαλίζει την μη συσσώρευση ξένων σωμάτων και την αποφυγή διάδοσης μολυσμένου υλικού > και θα διαμορφωθεί ως εξής: «   Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζονται μηνύματα της λειτουργίας του πλυντηρίου καθώς και της προόδου της απολύμανσης.»

  • Η προδιαγραφή 7. θα αφαιρεθούν  «Όλες του οι ρυθμίσεις να γίνονται από την ενσωματωμένη οθόνη αφής (touch screen)>> και θα διαμορφωθεί ως εξής: «   Όλες του οι ρυθμίσεις να γίνονται από πάνελ χειρισμού.»


  • Στην προδιαγραφή 8. θα αφαιρεθεί η λέξη «25 λεπτά » και θα διαμορφωθεί ως εξής: «Να έχει απαραίτητα, την δυνατότητα εκτέλεσης ενός πλήρους προγράμματος απολύμανσης σε λιγότερο ή ίσο από 30 λεπτά.


  2. Οι παρατηρήσεις των  Εταιρειών  PAPAPOSTOLOU & MEDIZINE  δεν γίνονται δεκτές .

   

  Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προβαίνει στην τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναλυτικά διαφαίνονται παραπάνω προσθέτοντας επιπλέον τα παρακάτω:

  • Να αναφερθεί το κόστος υγρών ανά πλύση ενδοσκοπίου
  • Να αναφερθεί το κόστος αναλωσίμων ( πχ φίλτρων , υγρών απορρυπαντικού , απολυμαντικού , ενεργοποιητή  , κ.λ.π. )
  και υποβάλλει (συνημμένα) επικαιροποιημένες τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ενός Πλυντηρίου Ενδοσκοπίων .

   

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού CPV 33141620-2, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-11-2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων πεπτικού CPV 33141620-2, (σελ. 3).

  Τεχνικές Προδιαγραφές

   

   


Αποτελέσματα για πρόσληψη προσωπικού ΥΕ ΙΔΟΧ (προσωρινά)

Δημόσια Διαβούλευση (Α΄ φάση) Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Ημ/νία : 04/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                              (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Το αρ.πρωτ.8601/22-03-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες
  3. Τις αρ.πρ.33525/30-11-2018 & αρ.πρ.1301/14-01-2019 αποφάσεις Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.12869/13-05-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ με αρ.πρ.9442/02-04-2019
   SMG HEALTHCARE HELLAS AE με αρ.πρ.9908/05-04-2019
   GE HEALTHCARE AE με αρ.πρ.10461/11-04-2019
  5. Το αρ.πρωτ.23515/18-09-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

   
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου) (σελ. 3)
  Τεχνικές Προδιαγραφές

Δημόσια Διαβούλευση Διενέργεια (Α΄ φάση) Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ME LASER HOLMIUM YAG

 • Ημ/νία : 04/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                                   (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Το αρ.πρωτ.18764/19-07-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες
  3. Τις αρ.πρ.18744/18-07-2019 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.21423/27-08-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   PROTON AE με αρ.πρ.20178/07-08-2019
   Boston Scientific Ελλάς ΑΕ με αρ.πρ.20512/12-08-2019
   KARL STORZ ΜΕΠΕ με αρ.πρ.20632/13-08-2019
  5. Το αρ.πρωτ.23894/24-09-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

   
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ME LASER HOLMIUM YAG ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33141620-2 (Ιατρικός Εξοπλισμός), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ME LASER HOLMIUM YAG ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  CPV 33141620-2 (Ιατρικός Εξοπλισμός) (σελ. 2)

  Τεχνικές Προδιαγραφές

Δημόσια Διαβούλευση (Α΄ φάση) Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ινοπτικό εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Ημ/νία : 04/11/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                              (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Το αρ.πρωτ.8601/22-03-2019 έγγραφο για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες
  3. Τις αρ.πρ.33525/30-11-2018 & αρ.πρ.1301/14-01-2019 αποφάσεις Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.12869/13-05-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
  1. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ με αριθ. πρωτ: 9260/01-04-2019
  2. KARL STORZ ΜΕΠΕ με αριθ. πρωτ: 10738/15-04-2019
  3. ΠΡΩΤΟΝ ΑE με αριθ. πρωτ: 10830/16-04-2019
  4. HOSPITAL LINE με αριθ. πρωτ: 10839/16-04-2019
  5. Το αρ.πρωτ.23515/18-09-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

   
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για Ινοπτικό εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για Ινοπτικό εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                         CPV 33162100-4 (Εξοπλισμός Χειρ/ου) (σελ. 2)


  Τεχνικές Προδιαγραφές

   

Αιμοδοσία - Εξορμήσεις Νοεμβρίου

 • Ημ/νία : 31/10/2019

 • Πρόγραμμα εξορμήσεων Νοεμβρίου 2019

   

  Πρόγραμμα

Πρόσληψη ΥΕ προσωπικού ορισμένου χρόνου

 • Ημ/νία : 24/10/2019

 • Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών φύλαξης και καθαριότητας.

  Αίτηση

  Προθεσμία

  Διαύγεια

  Παράρτημα

   

Γ’ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

 • Ημ/νία : 23/10/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:

  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).

  2. Την αρ.πρ.18882/22-07-2019 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

  3. Την αρ.πρωτ.18878/22-07-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός).

  4. Το αρ.πρωτ.21338/26-08-2019 έγγραφο για σύνταξη πρακτικού τεχνικών Προδιαγραφών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός).

  5. Το αρ.πρωτ.22370/05-09-2019 πρακτικό.

  6. Την αρ.πρωτ.23161/16-09-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός).

  7. Το αρ.πρωτ.24342/01-10-2019 έγγραφο για σύνταξη πρακτικού τεχνικών Προδιαγραφών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός).

  8. Το  αρ.πρωτ.24517/02-10-2019 πρακτικό που κατέθεσε η επιτροπή στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχουν κατατεθεί παρατηρήσεις – σχόλια από εταιρείες επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαστηριακού Μικροσκοπίου. Η επιτροπή παραμένει στην αρχική της πρόταση επί των τεχνικών προδιαγραφών, κάνοντας την εξής τροποποίηση:

  • Η τεχνική προδιαγραφή 11.b. «Να διαθέτει οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0,5x C-mount, για προσαρμογή της κάμερας σε υπάρχον μικροσκόπιο» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «Να διαθέτει οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0,5x C-mount, για προσαρμογή στο μικροσκόπιο».

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός), (σελ. 2).


  Τεχνικές Προδιαγραφές