Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (229)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Διαβούλευση για καταψύκτη πλάσματος

 • Ημ/νία : 15/05/2018

 • Διαβούλευση για καταψύκτη πλάσματος.

   

  Συνημμένα

Διαβούλευση για συσκευή απόψυξης & θέρμανσης ασκών πλάσματος και μονάδων αίματος

 • Ημ/νία : 15/05/2018

 • Διαβούλευση για συσκευή απόψυξης & θέρμανσης ασκών πλάσματος και μονάδων αίματος.

   

  Συνημμένο

Διαβούλευση για ψυγείο ασκών αίματος

 • Ημ/νία : 15/05/2018

 • Διαβούλευση για ψυγείο ασκών αίματος.

   

  Συνημμένο

Ψήφισμα για το θάνατο του Λαουμτζή Κων/νου

Οριστικά αποτελέσματα ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων ΣΟΧ1/2018

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καταψύκτη πλάσματος

 • Ημ/νία : 25/04/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:

  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.8164/06-03-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1.
  3. Την αρ.πρ.8158/06-03-2018   απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.11780/05-04-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:

   RONTIS HELLAS S.A. αρ.πρ.10185/22-03-2018

  5. Το  αρ.πρωτ.12766/18-04-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλαν οι παραπάνω εταιρείες.

  Προτείνει:

  Οι παρατηρήσεις της εταιρείας RONTIS HELLAS S.A. γίνονται εν μέρει δεκτές και με βάση των προτάσεων αυτής προβαίνουμε στις ακόλουθες αλλαγές επί των αρχικών προδιαγραφών:

  1. Να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, μονόθυρος, κατακόρυφος, σχεδιασμένος αποκλειστικά για αποθήκευση και συντήρηση μονάδων πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος σε ιδανικές συνθήκες.

  2. Να έχει χωρητικότητα 700 λίτρων περίπου.

  3. Κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής, με τουλάχιστον έξι τηλεσκοπικά συρτάρια για καλύτερη ταξινόμηση και αποθήκευση των ασκών. Τα συρτάρια του καταψύκτη να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μέταλλο ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες, τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν για να καθαριστούν.

  4. Να κλείνει ερμητικά με πόρτα που αποτελείται από διπλά τοιχώματα με ενδιάμεσο μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητας και λάστιχα μεγάλης αντοχής. Η πόρτα να διαθέτει κλειδαριά.

  5. Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται από -10 έως τουλάχιστον -30 οC .

  6. Να διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm.

  7. Να είναι τεχνολογίας no frost Που να μην χρειάζεται τακτικά απόψυξη.

  8. Να διαθέτει απόλυτα αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας αέρα και πλήρως σφραγισμένο ψυκτικό σύστημα ψύξης.

  9. Να διαθέτει πλήρη ηλεκτρονικά οπτικό – ακουστικά συστήματα συναγερμού και καταγραφικό 7 ήμερης λειτουργίας.

  Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προβαίνει στην τροποποίηση των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναλυτικά διαφαίνονται παραπάνω, προσθέτοντας επιπλέον τα παρακάτω:

  •  Τα προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει σήμανση CE.
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας (2) ετών και δυνατότητα service και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
  • Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 (Περί διακίνησης και Τεχνικής Υποστήριξης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) και να είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με την Υ.Α.: /Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τρίτη 1 Μαΐου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  


  Συνημμένα

   

   

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συσκευής απόψυξης και θέρμανσης ασκών πλάσματος και μονάδων αίματος

 • Ημ/νία : 18/04/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:

  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.8163/06-03-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΨΥΞΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1.
  3. Την αρ.πρ.8158/06-03-2018   απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.11779/05-04-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:

   RONTIS HELLAS S.A. αρ.πρ.10016/21-03-2018

  5. Το  αρ.πρωτ.12608/17-04-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλαν οι παραπάνω εταιρείες.

  Προτείνει:

  1. Οι παρατηρήσεις της εταιρείας RONTIS HELLAS S.A. γίνονται εν μέρει δεκτές και με βάση των προτάσεων αυτής προβαίνουμε στις ακόλουθες αλλαγές επί των προδιαγραφών:

  • Τεχνική Προδιαγραφή 9: Η επιτροπή κρίνει ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : «Η συσκευή και ιδιαίτερα ο θάλαμος απόψυξης να είναι από πλαστικό έτσι ώστε να αποφεύγεται η σκουριά. Να διαθέτει λεία επιφάνεια η οποία να καθαρίζεται και να απολυμαίνετε εύκολα.»

  Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προβαίνει στην τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναλυτικά διαφαίνονται παραπάνω, προσθέτοντας επιπλέον τα παρακάτω:

  • Τα προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει σήμανση CE.
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας (2) ετών και δυνατότητα service και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
  • Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 (Περί διακίνησης και Τεχνικής Υποστήριξης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) και να είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με την Υ.Α.: /Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.

   

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένο

Διαβούλευση για Ψυγείο ασκών αίματος

 • Ημ/νία : 16/04/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση, (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο) (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.8160/06-03-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1.
  3. Την αρ.πρ.8158/06-03-2018   απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.11781/05-04-2018 έγγραφο για σύνταξη πρακτικού τεχνικών Προδιαγραφών για ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.    
  5. Το  αρ.πρωτ.12269/13-04-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχουν κατατεθεί παρατηρήσεις – σχόλια από εταιρείες επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ψυγείου Ασκών Αίματος Αιμοδοσίας και η επιτροπή παραμένει στην αρχική πρόταση επί των τεχνικών προδιαγραφών προσθέτοντας επιπλέον τα παρακάτω:
  • Τα προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει σήμανση CE.
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας (2) ετών και δυνατότητα service και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
  • Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 (Περί διακίνησης και Τεχνικής Υποστήριξης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) και να είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με την Υ.Α.: /Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένο

   

Διαβούλευση για διαθερμία

 • Ημ/νία : 13/04/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο)(ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.6335/16-02-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ με ARGON (ενσωματωμένη αντλία νερού και τροχήλατη βάση) CPV 33190000-8.
  3. Την αρ.πρ.6334/16-02-2018  απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.9044/12-03-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών: ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ αρ.πρ.9010/12-03-2018
  5. Το  αρ.πρωτ.11762/04-04-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις των εταιριών προτείνει:
  Την μη τροποποίηση των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Διαθερμίας με ARGON (ενσωματωμένη αντλία νερού και τροχήλατη βάση), διότι τα σχόλια της ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ δεν αποτελούν επιμέρους τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών μας αλλά συνολική αλλαγή της πρότασής μας.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ με ARGON (ενσωματωμένη αντλία νερού και τροχήλατη βάση) CPV 33190000-8, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ με ARGON (ενσωματωμένη αντλία νερού και τροχήλατη βάση) CPV 33190000-8, (σελ. 2).

   

  Συνημμένο

   

Ευχές από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

 • Ημ/νία : 05/04/2018