Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (237)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Πρόσληψη τριών(3) ατόμων για ανάγκες καθαριότητας (ΥΕ Πλυντών/ντριών)

Ευχαριστήρια επιστολή

 • Ημ/νία : 10/07/2018

 • Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας

  Επιστολή

Πίνακες εκλογέων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Υ.Σ του Νοσοκομείου

 • Ημ/νία : 05/07/2018

 • Πίνακες εκλογέων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Υ.Σ του Νοσοκομείου:

  1. Μονίμων.

  2. Ι.Δ.Α.Χ.

   

Πρόσκληση για εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το ΔΣ

 • Ημ/νία : 13/06/2018

 • Πρόσκληση - Ανακοίνωση για εκλογή αιρετών εκπροσώπων  για το Δ.Σ. του Νοσοκομείου
  μας.

  Πρόσκληση

Β' Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Τυμπανογράφου - Ακουογράφου

 • Ημ/νία : 06/06/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:

  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.6282/16-02-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟ – ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟ ( CPV33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
  3. Την αρ.πρ.4566/30-01-2018 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.8874/12-03-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:

  • MEDICAL EXPERTS GROUP – ΠΑΠΠΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. με αρ.πρ.7261/23-02-2018
  • MEDICAL  LITE A.E.  με αρ.πρ.7408/27-02-2018   

  5. Το  αρ.πρωτ.9770/19-03-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο προτείνει την μη τροποποίηση των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Τυμπανογράφου και Ακοογράφου, για τους παρακάτω λόγους:

  1. Οι παρατηρήσεις της MEDICAL EXPERTS GROUP δεν αποτελούν ουσιαστικές αλλαγές επί των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες και καλύπτουν ακριβώς τις ανάγκες μας..

  2. Οι παρατηρήσεις της MEDICAL LITEΑ.Ε. δεν αποτελούν τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών μας αλλά μία συνολική τεχνική προσφορά (με συγκεκριμένα είδη) επί των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών μας.

  6. Την αρ.πρωτ.10317/23-03-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΥ – ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΥ ( CPV33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
  7. Το αρ.πρωτ.11873/10-04-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:

  • MEDICAL EXPERTS GROUP – ΠΑΠΠΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.    με αρ.πρ.10564/26-03-2018
  • DAMPLAID SA   με αρ.πρ.10693/27-03-2018  
             

  8. Το  αρ.πρωτ.14951/10-05-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλαν οι παραπάνω εταιρείες.
  Προτείνει:
  1. Οι παρατηρήσεις - επισημάνσεις της εταιρείας MEDICAL EXPERTS GROUP – ΠΑΠΠΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν γίνονται δεκτές διότι δεν αποτελούν ουσιαστικές αλλαγές επί των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών μας, οι οποίες και καλύπτουν ακριβώς τις ανάγκες μας. Συγκεκριμένα οι παρατηρήσεις για μεγάλη έγχρωμη οθόνη και ηλεκτρονικό υπολογιστή καλύπτονται επακριβώς από τις δικές μας τεχνικές προδιαγραφές Νο 8 και Νο 11 στις οποίες ζητάμε οθόνη LCD για παρακολούθηση των παραμέτρων εξέτασης και έξοδο για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή που ήδη διαθέτει το ιατρείο.

  2. Οι παρατηρήσεις της εταιρείας DAMPLAID SA γίνονται εν μέρει δεκτές και με βάση των προτάσεων αυτής προβαίνουμε στις ακόλουθες αλλαγές επί των προδιαγραφών:
  • Τεχνική Προδιαγραφή 3β: Η επιτροπή προτείνει την εξής αλλαγή: «Εντάσεις ερεθίσματος ρυθμιζόμενες από 70 ως 120 dB HL σε βήματα ανά 5 dB περίπου».

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΥ – ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΥ ( CPV33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΥ – ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΥ ( CPV33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ), (σελ. 2).

   

   


Διαβούλευση για μηχάνημα OCT

 • Ημ/νία : 29/05/2018

 • Ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών για Μηχάνημα Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής (OCT) , CPV 33122000-1

   

  Συνημμένο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

 • Ημ/νία : 23/05/2018

 • Κατόπιν του με αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.39545/23-05-2018 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας του Τμήματος Ιατρών ΕΣΥ, σας γνωρίζουμε ότι παρατάθηκε έως την Τετάρτη 30-05-2018 και ώρα 23:59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την αριθ. Γ4α/Γ.Π.25794/03-04-2018 έγκριση προκήρυξης του Υπουργού Υγείας η οποία έληγε στις 24-05-2018 και ώρα 23:59μμ.

Διαβούλευση για διαθερμία με ARGON

 • Ημ/νία : 17/05/2018

 • Διενέργεια Β’ Δημόσιας Διαβούλευσης  Τεχνικών Προδιαγραφών για την  προμήθεια ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ με ARGON (ενσωματωμένη αντλία νερού και τροχήλατη βάση) CPV 33190000-8

   

  Συνημμένο

Διαβούλευση για καταψύκτη πλάσματος

 • Ημ/νία : 15/05/2018

 • Διαβούλευση για καταψύκτη πλάσματος.

   

  Συνημμένα

Διαβούλευση για συσκευή απόψυξης & θέρμανσης ασκών πλάσματος και μονάδων αίματος

 • Ημ/νία : 15/05/2018

 • Διαβούλευση για συσκευή απόψυξης & θέρμανσης ασκών πλάσματος και μονάδων αίματος.

   

  Συνημμένο