Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (252)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Β ΦΑΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 • Ημ/νία : 03/01/2019

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:

  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).
  2. Την αρ.πρ.26038/19-09-2018 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
  3. Την αρ.πρωτ.26440/24-09-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ CPV 33162200-5 (εργαλεία χειρουργείου).
  4. Το αρ.πρωτ.31360/07-11-2018 έγγραφο για σύνταξη πρακτικού τεχνικών Προδιαγραφών ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.
  5. Το  αρ.πρωτ.33461/30-11-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλε η εταιρεία: SurgiLife Ε.Π.Ε. με αριθ. πρωτ:28485/15-10-2018.

  Προτείνει: Οι παρατηρήσεις της εταιρείας SurgiLife Ε.Π.Ε. γίνονται δεκτές και με βάση των προτάσεων αυτής συμπληρώνουμε τα ακόλουθα επί των προδιαγραφών:

  2γ. Βαλβίδα/σώμα τροκάρ μιας χρήσης σφαιρική που να κουμπώνει με ασφάλεια στην κάνουλα του τροκάρ των 10mm και να αφαιρείται με μια κίνηση για εξαγωγή παρασκευασμάτων, με ενσωματωμένο μετακινούμενο μειωτήρα από 10mm σε 5mm και εσωτερική κωνική βαλβίδα αεροστεγανότητας μιας χρήσης.
  3γ. Βαλβίδα μιας χρήσεως για τα τροκάρ 5mm αποτελούμενη από ειδική κωνική βαλβίδα αεροστεγανότητας μιας χρήσης σε συσκευασία ενός (1) και δύο (2) τεμαχίων.
  8. Ανταλλακτικό στυλεό κλιπς, με 20 κλιπς τιτανίου μεγέθους M-L.
  16. Για την συντήρηση και καλή λειτουργία των εργαλείων είναι απαραίτητο:
  1. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος προϊόντων του εργοστασίου κατασκευής καθώς και η μετάφρασή του στα ελληνικά.
  2. Στα εργαλεία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark. Υποχρεωτική κατάθεση πιστοποιητικών CE    και ISO του κατασκευαστή.
  3. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση στο χειρουργείο ή σε   προσομοίωση χειρουργείου.
  4. Κατάλογος πελατών (Νοσοκομεία που προμηθεύονται τα είδη).
  5. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνεται το   εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του υλικού και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής ( σε περίπτωση που είναι διαφορετικά).
  6. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καλά σχεδιασμένα και σε κατάλληλο μέγεθος ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην χρήση τους χωρίς να απαιτούν περίπλοκους χειρισμούς, χρονοβόρες ρυθμίσεις και συναρμολογήσεις.
  7. Απαραίτητη προϋπόθεση: Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τα ζητούμενα μεγέθη της προκήρυξης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι αποκλίσεις των προσφερομένων από τις τεχνικές προδιαγραφές με ποινή απόρριψης.
  8. Να είναι ελαφρά ως προς το βάρος και με εργονομικό σχεδιασμό για να επιτελούν τον προορισμό τους με απλούς χειρισμούς.
  9. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα Ελληνικά Δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων και ειδικά των ανταλλακτικών εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους ή την επισκευή του στο Νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών.
  10. Θα αξιολογηθεί η συμβατότητα των προσφερομένων με τον υπάρχον εξοπλισμό των χειρουργείων.
  11. Να δηλώνεται η μέθοδος αποστείρωσης.

   2. Επιπλέον προστέθηκαν στις προδιαγραφές  τα παρακάτω:
  Προδιαγραφή 4. Ένα τροκάρ διαμέτρου 12mm πολλαπλών χρήσεων αποτελούμενο από:
  α) Μια κάνουλα πλαστική ελαφρού βάρους με βαλβίδα για την εισαγωγή CO2, κατάλληλη για αποστείρωση στον υγρό κλίβανο του Νοσοκομείου.
  β) Στυλεό τροκάρ πολλαπλών χρήσεων με κοπτικό άκρο μικρού πλάτους και ταυτόχρονης διήνησης των ιστών με ενσωματωμένο ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης που κλειδώνει κατά την είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα και μηχανισμό επαναφοράς της.
  γ) Βαλβίδα/σώμα τοκάρ μιας χρήσης σφαιρική που να κουμπώνει με ασφάλεια στην κάνουλα του τροκάρ και να αφαιρείται με μια κίνηση για εξαγωγή παρασκευασμάτων, με δύο ενσωματωμένους μετακινούμενους μειωτήρες 10mm και 5mm και εσωτερική κωνική βαλβίδα αεροστεγανότητας μιας χρήσης.
  Προδιαγραφή 5. Λαβή πολλαπλών χρήσεων κατάλληλη για την τοποθέτηση της στο τροκάρ των    12mm ώστε να μπορεί να μετατραπεί σε οπτικό τροκάρ.
   Προδιαγραφή 6. Ανταλλακτικός διάφανος στυλεός τύπου “duckbill” για την μετατροπή του τροκάρ των 12mm σε οπτικό τροκάρ.
  Προδιαγραφή 12. Ένα ψαλίδι τύπου metzenbaum κυρτό διαμέτρου 5mm και μήκους 33cm, διαιρούμενο σε δύο μέρη που να αποτελείται από:
  α) Μία λαβή πολλαπλών χρήσεων γωνιώδη, με περιστρεφόμενο 360ο μονωμένο κάλυμμα στυλεού και κανάλι εσωτερικού καθαρισμού.
  β) Εσωτερικό μηχανισμό εργαλείου ψαλιδιού τύπου metzenbaum, με κυρτό άκρο.


  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ CPV 33162200-5 (εργαλεία χειρουργείου), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, (σελ. 2).


  Για την ακρίβεια
  Η Πρ. Τμ. Γραμματείας Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                               ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

  Συνημμένο

   


Ανάδειξη προσωρινών πλειοδοτών εκμίσθωσης δύο οικοπέδων κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Π. Σούρλου

 • Ημ/νία : 27/12/2018

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο Κληροδοτημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και φορέας Διαχείρισης της Κοινωφελούς Περιουσίας Κωνσταντίνου Π. Σούρλου, ανακοινώνει τους προσωρινούς πλειοδότες για την εκμίθωση δύο γωνιακών οικοπέδων στη θέση Πάτημα ή Γέρακας της Φραγκοκλησσιάς Βριλησσίων του Κληροδοτήματος 

  Ανακοίνωση

   

Ευχές από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

 • Ημ/νία : 21/12/2018

Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαστηριακού Μικροσκοπίου και Συστήματος ταυτοποίησης μικροβίων

 • Ημ/νία : 07/11/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:

  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).

  2. Την αρ.πρ.9828/20-03-2018 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

  3. Την αρ.πρωτ.25020/07-09-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών για Εργαστηριακό Μικροσκόπιο (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια) και Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές).

  4. Το αρ.πρωτ.27154/01-10-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι των παρακάτω συμμετεχουσών εταιρειών:

   LERIVA ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕΕ με αρ.πρ.26325/21-09-2018
   BioTech Scientifics PC με  αρ.πρ.26588/25-09-2018

  5. Το αρ.πρωτ.30116/29-10-2018 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές για Εργαστηριακό Μικροσκόπιο (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια) που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

  6. Το αρ.πρωτ.30117/29-10-2018 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές για Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές) που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.
   


  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1.Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαστηριακό Μικροσκόπιο (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια) και Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  2.Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

  4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  5.Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών. 

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Εργαστηριακό Μικροσκόπιο (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια) (σελ. 5) και Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές), (σελ. 3).

  Συνημμένο

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης οικοπέδων κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Π. Σούρλου (ορθή επανάληψη)

 • Ημ/νία : 25/10/2018

 •  Το Διοικητικό Συμβούλιο Κληροδοτημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και φορέας Διαχείρισης της Κοινωφελούς Περιουσίας Κωνσταντίνου Π. Σούρλου, ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση δύο οικοπέδων στη θέση Πάτημα ή Γέρακας της Φραγκοκλησσιάς Δήμου Βριλησσίων, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας  Αττικής.

   

  Ανακοίνωση

   

Αιμοδοσία - Εξορμήσεις Νοεμβρίου

 • Ημ/νία : 22/10/2018

 • Πρόγραμμα εξορμήσεων Νοεμβρίου 2018

   

  Πρόγραμμα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ιατρών κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 • Ημ/νία : 19/10/2018

 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προκήρυξη μίας (1) θέσης κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

   

  Πρόσκληση 

Ψήφισμα για το θάνατο του κ. Γ.Κουκουλίδη

 • Ημ/νία : 11/10/2018

 • Ψήφισμα του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κορίνθου, μετά την αναγγελία του πρόωρου θανάτου του Συντονιστή Διευθυντή Χειρουργού Γεωργίου Κουκουλίδη.

   

  Ψήφισμα

Ευχαριστήρια Επιστολή