Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (262)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Διαβούλευση για παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 06/07/2021

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


  Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ CPV: 79713000-5.
   
  Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από :α) από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr  > Γενικές Πληροφορίες > Διαβουλεύσεις > Τρέχουσες Διαβουλεύσεις και β) από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου  http://www.hospkorinthos.gr> Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Διαβουλεύσεις.
  Η διάρκεια  ορίζεται σε δέκα πέντε  (15) ημερολογιακές  ημέρες από την ανάρτηση τους  στο ΕΣΗΔΗΣ . 
  Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν άμεσα και αυτόματα,  με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.
  Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
  Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις-σχόλια και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ

  Τεχνικές Προδιαγραφές

Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Ημ/νία : 02/06/2021

 • «Διενέργεια Β΄Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, CPV: 90524400-0»

   

  Τεχνικές προδιαγραφές

Αιμοληψίες εκτός Νοσοκομείου μηνός Ιουνίου

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

 • Ημ/νία : 29/04/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών  για τις  Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης και Σίτισης

   

  Ανακοίνωση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Ημ/νία : 29/04/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών  για την Διαχείριση της ετήσιας παραγωγής Μολυσματικών (ΕΑΑΜ),  Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)

   

  Ανακοίνωση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 • Ημ/νία : 22/03/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

   

  Ανακοίνωση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 04/03/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια  ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

   

  Ανακοίνωση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ

Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ.ΤΟΥ Γ Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • Ημ/νία : 10/02/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη Β' δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια με τίτλο «Κλίνες Εντατικής Θεραπείας για τη Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Κορίνθου CPV: 33192130-2

   

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ

 • Ημ/νία : 08/02/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη διενέργεια Β΄Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ"

  Ανακοίνωση - Τεχνικές Προδιαγραφές