Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (255)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Ευχαριστήρια Επιστολή στην κ. Σπανάκη Χρυσάνθη

 • Ημ/νία : 20/09/2016

 • Ευχαριστήρια Επιστολή στην κ. Σπανάκη Χρυσάνθη για την δωρεά  του ποσού των 600€ προκειμένου να διατεθούν για τις ανάγκες της Καρδιολογική Κλινικής του  Νοσοκομείου μας
  Επιστολή

Ορθή επανάληψη και παράταση για την τροποποίηση Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαστηριακά είδη, Είδη Υγιεινής ή από φαρμακευτικά είδη από γυαλί

 • Ημ/νία : 20/09/2016

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει :
  1. Δημόσια διαβούλευση τροποποίησης των τεχνικών Προδιαγραφών για Εργαστηριακά είδη, Είδη Υγιεινής ή από φαρμακευτικά είδη από γυαλί CPV 33790000-4, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  Ανακοίνωση

Πιστοποίηση Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής

Προκήρυξη θέσεων του κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Τεχνικές προδιαγραφές για Διαλύμματα παρεντερικής διατροφής

 • Ημ/νία : 19/05/2016

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει :

  1.       Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής (περιλαμβάνει τις εντερικές τροφές και τους ορούς εκ τροφικών διαλυμάτων) CPV 33692210-2, 33692300-0, 33692210-2, 33690000-3προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  2.       Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  3.       Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

  4.       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  5.       Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

   

  Προδιαγραφές

Πρόσκληση για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για Ενιαία εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας

 • Ημ/νία : 11/05/2016

 • Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Ενιαίας εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας», CPV 48000000-8, το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών, να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, τεχνικές προδιαγραφές στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, των ως άνω προϊόντων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, δηλαδή από την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016.


  Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια Διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής

 • Ημ/νία : 01/03/2016

 • Ανάρτηση κατατεθεισών Τεχνικών Προδιαγραφών για προμήθεια Διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής
  Ανακοίνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΔΠΥ

 • Ημ/νία : 21/12/2015

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την κάλυψη των αδήριτων αναγκών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου μας σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία της ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τρείς (3) Νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΤΕ υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους , για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

   

  Πρόσκληση 

   

  Έντυπο αίτησης

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για Αντιδραστήρια του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 11/08/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για Αντιδραστήρια του Γ.Ν. Κορίνθου, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 14/08/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr 

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για Αντιδραστήρια του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 03/08/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για  Αντιδραστήρια του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται μετά τις  επισημάνσεις των εταιρειών: 1. ΒΑΡΕΛΑΣ  AE για φιαλίδια Αιμοκαλλιεργειών και της εταιρείας 2. ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ AE  για αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό για  ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 07/08/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr 

  Προδιαγραφές