Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (271)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών ΕΣΥ για τη ΜΕΘ

Ευχαριστήριος Επιστολή

 • Ημ/νία : 18/07/2017

 • Ευχαριστήριος επιστολή του Βασιλείου Καπέλιου Αντιστράτηγου Π.Σ.

  Επιστολή

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ενός ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ

 • Ημ/νία : 11/07/2017

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει :
  1. Δημόσια διαβούλευση τροποποίησης των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ CPV 33910000-2, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2016 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr


  Προδιαγραφές

Πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόμων για ανάγκες καθαριότητας

Τεχνικές Προδιαγραφές για Όργανα και προμήθειες παθολογοανατομίας (μικροτόμο)

 • Ημ/νία : 02/06/2017

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων στο Γραφείο Προμηθειών  ενός (1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την Παρασκευή 02 Ιουνίου   2017, ήτοι μέχρι 22 Ιουνίου 2017.
  Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω.
  H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).
  To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών.

  Προδιαγραφές

Ευχαριστήρια Επιστολή ΕΚΠΑ - Τμήμα Νοσηλευτικής

 • Ημ/νία : 16/05/2017

 • Κλινική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής στο μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Επιστολή

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή-τριας

 • Ημ/νία : 10/05/2017

 • 12 Μαϊου Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή-τριας

  Ανακοίνωση

Ευχές από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

 • Ημ/νία : 12/04/2017

Ευχαριστήριος επιστολή της Ανωνύμου Εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • Ημ/νία : 11/04/2017

 • Ευχαριστήριος επιστολή της Ανωνύμου Εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ


  Επιστολή

Προκήρυξη θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ