ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ & ΣΥΡΙΓΓΩΝ

20/03/2024

 

09/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: α )«ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» CPV 33141320-9 & β) «ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV 33141310-6», ΚΑΕ 1311Α, εκτιμώμενης αξίας 48.788,07€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2023-2024 του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, αρ. ΕΣΗΔΗΣ 346942

Διακήρυξη