ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

04/03/2024

 

04/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων CPV 90524400-0 για ένα (1) έτος, με εκτιμώμενη αξία 120.271,30 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% (ΚΑΕ 0846Α), με τον όρο της αυτοδίκαιης παύσης της διαγωνιστικής διαδικασίας ή λύσης της σύμβασης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αρ.1/2023 ανοιχτού διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ.

Διακήρυξη