ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

22/11/2022

 

Από το Γραφείο Διοίκησης του Νοσοκομείου Κορίνθου γνωστοποιείται το αρ. πρωτ.: 67751/02-11-2022, έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ. με θέμα «Εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6η ΥΠΕ) για το έτος 2023».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ