Διακήρυξη για την Αποκομιδή Μολυσματικών Αποβλήτων Α' επαν

13/01/2022

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 12/2021 Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ″ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ ΜΕΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ″

Διακήρυξη