ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

24/07/2023

 

Αρ.11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ορθοπεδικά υλικά», CPV 33141700-7, ΚΑΕ 1313Α, για ένα (1) έτος με εκτιμώμενη αξία 413.997,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, με συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης το ποσό των 827.994,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Διακήρυξη