ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ και ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ

22/06/2023

 

Αρ.08/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
(α) «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV 33141200-2) προϋπ/σας δαπάνης 9.916,15€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
(β) «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4) προϋπ/σας δαπάνης 1.445,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Συνολικής ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.361,25€ συμπ/νου ΦΠΑ και με δικαίωμα 6μηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.680,63€ συμπ/νου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311)

Διακήρυξη