ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

22/06/2023

 

Αρ.09/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, CPV 72253200-5, με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 131.985,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α., (ήτοι εκτιμώμενη ετήσια συμβατική αξία 65.992,80€ + δικαίωμα προαίρεσης 65.992,80€)

Διακήρυξη