ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33141613-0

05/05/2023

 

Αρ.02/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33141613-0» για το Γ.Ν. Κορίνθου, ΚΑΕ 1329
για ένα έτος με εκτιμώμενη συνολική αξία: 43.284,43€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ :34.906,80€) με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης με εκτιμώμενη αξία:21.642,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ %: 17.453,40€)
Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 186671

Διακήρυξη