Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης - Σίτισης

18/02/2022

 

ΑΡ.03/2022 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Εστίασης – σίτισης του Γ.Ν. Κορίνθου CPV 55320000-9 για ένα χρόνο και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με εκτιμώμενη ετήσια αξία 266.462,23€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

 Διακήρυξη