Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/10 (21 Α΄), Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔ), υπαγόμενο απευθείας στον Αντιπρόεδρο του Νοσοκομείου..

Πρόσβαση στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Το γραφείο στεγάζεται σε χώρο διακριτό, στην είσοδο των Τακτικών Ιατρείων πλησίον του Τ.Ε.Π. και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες κατά το τακτικό πρωινό ωράριο. Πέραν του τακτικού ωραρίου η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από την εκάστοτε εφημερεύουσα αδελφή. Επιπροσθέτως, έχει διασφαλισθεί η 24ωρη ηλεκτρονική επικοινωνία του Πολίτη με το Γραφείο μέσω e-mail. Εναλλακτικά, ο Πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το παράπονο ή την καταγγελία του αυτοπροσώπως ή/και μέσω εκπροσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου, σε ύστερο χρόνο ή/και μέσω ταχυδρομείου.

Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας είναι η διασφάλιση, προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των ληπτών/ριων υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλουν στην διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών υγείας, με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και τη αναζήτηση δόκιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των εξατομικευμένων προβλημάτων των Πολιτών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείαςμπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, ήτοι:


 • Ν.2071/92 (123 Α΄/14.7.1992), Άρθρα 47 & 94-100,
 • Ν.2716/99 (Α΄ 96/17.05.1999), Αρθρα 1& 2,
 • Ν.2519/97 (Α΄ 165/21.08.1997), Αρθρο 1,
 • Ν.2619/98 (Α΄ 132/19.06.1998), Αρθρο 1,
 • Ν.3418/05 (Α΄ 287/28.11.2005),
 • Π.Δ.216/01 (Α΄ 167/25.07.2001).

 • Αρμοδιότητες

  Στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπάγονται βάσει της Υ.Α. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 (662 Β΄/2.3.2017), οι εξής αρμοδιότητες:

  • Η ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,
  • Η έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους όπως και για την επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης των Νοσοκομείων,
  • Η παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών εντός του νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του,
  • Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Επίσης η συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.
  • Η διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή,
  • Η παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,
  • Η ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία,
  • Η διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

  • Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ιών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ


  Eπικοινωνία:

  • Τηλ.: 27413 - 61875
  • email: gyp@hospkorinthos.gr

  Βαθμός ικανοποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών

  • Για ηλεκτρονική υποβολή παρατηρήσεων,επισημάνσεων,προτάσεων σχετικά με τον βαθμό ικανοποιήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου,αποστείλατε την φορμα που βρίσκεται εδω

  Επιστολές χρηστών υπηρεσιών υγείας

  • Για να δείτε τις επιστολές χρηστών υπηρεσιών υγείας πατήστε εδω.
  • Στα πλαίσια προστασίας προσωπικών δεδομένων τα ονόματα δεν καταγράφονται.