ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

27/05/2024

 

16/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «Ραμμάτων» CPV 33141126-9 , ΚΑΕ 1311Α, εκτιμώμενης αξίας 57.352,96 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% για δύο (2) έτη, σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2023-2024 του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 350862

Διακήρυξη