ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

22/05/2024

 

13/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «Διαγνωστικών ουσιών» CPV 33694000-1 ΚΑΕ: 1359 εκτιμώμενης αξίας 155.913,17 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% για δύο (2) έτη, σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2023-2024 του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 350299

Διακήρυξη