ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

14/05/2024

 

14/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ», CPV 24455000-8 ΚΑΕ 1351Α για δύο (2) έτη με συνολική εκτιμώμενη αξία 52.353,64 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ%

Διακήρυξη