Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3837)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (SCRAP ΜΕΤΑΛΛΟΥ)

 • Ημ/νία : 17/07/2024

 • Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (SCRAP ΜΕΤΑΛΛΟΥ) του Γ.Ν.Κ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή προσφοράς (CPV 90514000-3)

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

 • Ημ/νία : 08/07/2024

 • 21/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» CPV 33696100-6 & «Υπηρεσίες τραπεζών αίματος» CPV 85146000-4» για δύο (2) έτη με εκτιμώμενη αξία 506.949,71€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2023-2024

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 • Ημ/νία : 01/07/2024

 • 20/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων (Βενζίνης Αμόλυβδης CPV 09132100-4, Πετρελαίου Κίνησης Αυτοκινήτων, Λεβητοστασίου CPV 09134200-9 & Πετρελαίου Θέρμανσης CPV 09135100-5) για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Κορίνθου και των φορέων του για δύο έτη, με εκτιμώμενη αξία: 815.179,50 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, ΚΑΕ 1611 και με κριτήριο κατακύρωσης και επιλογής προμηθευτή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) κατά την ημέρα παράδοσής τους, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2023-2024.

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Ημ/νία : 28/06/2024

 • 18/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α) «Χημικών Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό (CPV 33696300-8)»: Α.1. (για Βιοχημικές Εξετάσεις) αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 353772 προϋπολογισμού: 249.795,62 € πλέον Φ.Π.Α A.2. (Εξετάσεις Αερίων για τις ανάγκες των ΤΕΠ) αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 353774 προϋπολογισμού: 40.860,00 € πλέον Φ.Π.Α A.3. (Εξετάσεις Αερίων για τις ανάγκες ΜΕΘ - Χειρουργείου) αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 353775 προϋπολογισμού: 38.400,00 € πλέον Φ.Π.Α A.4. (ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ MIC) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 353777 προϋπολογισμού: 232.624,00 € πλέον Φ.Π.Α και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β) Χημικών Αντιδραστηρίων για πάγιο εξοπλισμό του Νοσοκομείου μας (για τους αναλυτές αερίων αίματος ABL9) αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 353785 προϋπολογισμού: 44.512,00 € πλέον Φ.Π.Α , για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 655.903,18 € με ΦΠΑ (KAE:1359), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά εξέταση για το σύνολο των απαραιτήτων εξετάσεων στο σύνολο προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά κατηγορία, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2023-2024

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 27/05/2024

 • 16/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «Ραμμάτων» CPV 33141126-9 , ΚΑΕ 1311Α, εκτιμώμενης αξίας 57.352,96 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% για δύο (2) έτη, σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2023-2024 του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 350862

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

 • Ημ/νία : 22/05/2024

 • 13/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «Διαγνωστικών ουσιών» CPV 33694000-1 ΚΑΕ: 1359 εκτιμώμενης αξίας 155.913,17 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% για δύο (2) έτη, σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2023-2024 του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 350299

  Διακήρυξη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 14/05/2024

 • 14/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ», CPV 24455000-8 ΚΑΕ 1351Α για δύο (2) έτη με συνολική εκτιμώμενη αξία 52.353,64 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ%

  Διακήρυξη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ

 • Ημ/νία : 10/05/2024

 • 14/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ», για δύο (2) έτη με εκτιμώμενη αξία 23.168,32€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% CPV 33181500-7 (ΚΑΕ 1311Α)

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

 • Ημ/νία : 25/04/2024

 • 11/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία του Λεβητοστασίου (παραγωγής ατμού και δικτύου θέρμανσης), για ένα έτος

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

 • Ημ/νία : 24/04/2024

 • 10/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μελάνια CPV 30192110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας CPV 30125110-5, για δύο (2) έτη με εκτιμώμενη αξία 102.047,36€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% (ΚΑΕ 1731Α) σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2023-2024

  Διακήρυξη