Ψυχιατρικό Τμήμα

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου πρόκειται να λειτουργήσει Ψυχιατρικό Τμήμα. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ν. 2716/99 για την "Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας" και προσδίδει μια νέα δυναμική στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση που αφορά το πέρασμα από την ασυλική ψυχιατρική (με τα ιδρυματικού τύπου, κλειστά νοσηλευτήρια, αποκομμένα από την κοινωνία και -συχνά- από την ίδια τη ζωή), σε μια διαφορετική συνολική προσέγγιση του ψυχικά πάσχοντα, στην Κοινωνική - Κοινοτική Ψυχιατρική και στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (με την ανάπτυξη ενός συνολικού Συστήματος Κοινοτικών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας).

Η λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου φαίνεται επιβεβλημένη μια και στην περιοχή ευθύνης του ΤΟ.Ψ.Υ. Κορινθίας μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επαρκής αριθμός δομών για την κάλυψη των αναγκών ψυχιατρικής περίθαλψης, με αποτέλεσμα οι ανάγκες αυτές να καλύπτονται με την παραπομπή σε νοσοκομεία και κλινικές άλλων πόλεων.

Επιπλέον στοιχεία που προέρχονται από τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας και την Στατιστική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Κορίνθου αποδεικνύουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής για παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε επίπεδο δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Στόχος

Κύριος στόχος είναι η έγκαιρη παρέμβαση, διάγνωση και θεραπεία όλου του φάσματος των ψυχιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων με παράλληλο σχεδιασμό εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ώστε το άτομο να μη φύγει από την κοινότητα και να μην απομακρυνθεί από το φυσικό του περιβάλλον (οικογένεια, εκπαίδευση, εργασία κλπ).

Επιμέρους στόχοι:

 • Λειτουργική διασύνδεση με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και υγείας του ΤΟΨΥ Κορινθίας, τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και άλλους φορείς ώστε να οργανωθεί ένα σύστημα παραπομπών για να υπάρξει συνεχής ροή πληθυσμού.
 • Λειτουργική διασύνδεση με πρωτοβάθμιους φορείς υγείας (Π.Φ.Υ.)
 • Πρόληψη σε ευρύ ηλικιακό φάσμα, μέσα από την εφαρμογή πρότυπων θεραπευτικών προγραμμάτων
 • Οργάνωση και υλοποίηση μονάδων υποδοχής και νοσηλείας εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών
 • Οργάνωση και λειτουργία ενδιάμεσων δομών διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, αλλά και αποκατάστασης στο επίπεδο της κοινότητας.
 • Οργάνωση και λειτουργία πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα.
 • Follow up στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας συμβουλευτικής υπηρεσίας ενηλίκων.

Λειτουργία Ψυχιατρικού Τμήματος

Η λειτουργία του ψυχιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου αναπτύσσεται σε περισσότερα επίπεδα:

 • Δίνει απάντηση στο αίτημα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, ιδιαίτερα σε οξεία φάση, για όποιον έχει τέτοια ανάγκη
 • Απαντάει στις ανάγκες διασυνδετικής με τα υπόλοιπα τμήματα του γενικού νοσοκομείου
 • Συμβάλλει στον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθενείας, αφού την εξομοιώνει, αντιμετωπίζοντάς τη στο Γενικό Νοσοκομείο, με τις άλλες ασθένειες
 • Επιτρέπει την πιο σφαιρική εκπαίδευση του προσωπικού (επιστημονικού, νοσηλευτικού, κλπ) του Γενικού Νοσοκομείου

Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη ενός δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα είναι σε θέση όχι μόνο να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού ενός συγκεκριμένου τομέα αλλά θα μπορεί να παράγει υγεία .

Οργάνωση του Ψυχιατρικού Τμήματος

Το Ολοκληρωμένο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου είναι ένα σύνολο ψυχιατρικών μονάδων νοσηλείας (ανάλογο της παθολογικής, χειρουργικής, κλπ. κλινικών) που σκοπό έχει την παροχή ενδονοσοκομειακής περίθαλψης σε όσους την έχουν ανάγκη καθώς και την οργάνωση της μετανοσοκομειακής φροντίδας σε συνεργασία με τις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Οι μονάδες που συγκροτούν το Ολοκληρωμένο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων είναι:

  Μονάδα Νοσηλείας Ενηλίκων
  Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας Ενηλίκων
  Μονάδα Οξέων Περιστατικών Ενηλίκων

Εκτός από τις προαναφερθείσες μονάδες, το ΨΤΓΝ λειτουργεί εξωτερικά ιατρεία, όπως και οι άλλες κλινικές του ΓΝ, τα οποία διακρίνονται σε Τακτικά (ΤΕΙ) και Έκτακτα (ΕΕΙ). Σημαντική επίσης είναι η διασυνδετική εργασία (παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών στις άλλες κλινικές του νοσοκομείου).

Στελέχωση του Ψυχιατρικού Τμήματος

Για την πλήρη λειτουργία του τομέα προβλέπεται η απασχόληση του προσωπικού των εξής ειδικοτήτων:

 • Ψυχίατροι : 4
 • Ψυχολόγοι ΠΕ : 1
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ : 1
 • Νοσηλευτές Τ.Ε. : 4
 • Νοσηλευτές Δ.Ε : 10
 • Βοηθ. Υγειον. Προσωπικό ΥΕ : 2
 • Εργοθεραπευτές ΤΕ : 1
ΣΥΝΟΛΟ 23

Οι θέσεις αυτές θα προκύψουν με νέα σύσταση στο Γ.Ν. Κορίνθου και ταυτόχρονη κατάργηση ισοδυνάμων κενών οργανικών θέσεων από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης.

Η διασύνδεση με άλλες δομές Ψυχικής Υγείας και με την κοινότητα

Για την επίτευξη των στόχων της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, εννοώντας το σύνολο των παρεμβάσεων που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας χωρίς να εμποδίζουν το άτομο να παραμείνει ενεργός πολίτης, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη, το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου θα αναπτύξει δράσεις διασύνδεσης και συνεργασίας τόσο με τις άλλες δομές Ψυχικής Υγείας του ΤΟΨΥ όσο και με τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Το Ψυχιατρικό τμήμα θα συνεργάζεται με το δίκτυο της ΠΦΥ στον τομέα ευθύνης, ιδιαίτερα για εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση της αρχής της συνέχειας της φροντίδας ( continuity of care ). Αυτό σημαίνει πως η συνεργασία με το προσωπικό της ΠΦΥ πρέπει να προσλάβει και τη μορφή της συνεχούς εκπαίδευσής του σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

Πέραν την προνομιακής συνεργασίας με το δίκτυο της ΠΦΥ, το ψυχιατρικό τμήμα θα έχει συνεργασία με όλους εκείνους τους φορείς και κοινωνικούς πρωταγωνιστές οι οποίοι είναι σε θέση να εμπλακούν σε σχέδια μετανοσοκομειακής φροντίδας ασθενών δημιουργώντας το υποστηρικτικό κοινοτικό τους δίκτυο. Οι φορείς αυτοί είναι οι ΟΤΑ και οι υπηρεσίες τους (π.χ., το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα ΚΔΑΠ, κλπ.), ο ΟΑΕΔ και το Εργατικό Κέντρο (για την υποστήριξη ασθενών που έχουν ανάγκη προώθησης στην αγορά εργασίας), οι εκκλησιαστικοί φορείς, σύλλογοι, κλπ.

Η ύπαρξη και η λειτουργία του Ψυχιατρικού Τομέα αναμένεται να έχει σαφή αποτελεσματικότητα και στο σύνολο του αλλά και στις επιμέρους ενέργειες που το συνθέτουν. Η έγκαιρη διάγνωση σαν βασικός άξονας πρόληψης αλλά και ορθής θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι αυτονόητο ότι εξυπηρετεί βασικά ελλείμματα στον τομέα ψυχικής υγείας της χώρας μας.

Ο αριθμός των άμεσα επωφελούμενων από την υλοποίηση του προτεινόμενου είναι μεγάλος, καθώς απευθύνεται σε ένα μεγάλο φάσμα ατόμων όπως :

 • Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που απαιτούν παρεμβάσεις και στα τρία επίπεδα πρόληψης.
 • Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που απαιτούν ειδική ψυχιατρική φροντίδα και ιδιαίτερα νοσηλεία σε ενδονοσοκομειακό περιβάλλον
 • Οι εργαζόμενοι του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου
 • Οικογένειες ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας οι οποίες έχουν ανάγκη παρεμβάσεων σε αυτό το επίπεδο (ψυχοεκπαίδευση, ψυχοκοινωνική στήριξη, οικογενειακή ψυχοθεραπεία)
 • Ασθενείς των υπολοίπων τμημάτων του νοσοκομείου για τους οποίους απαιτείται ψυχολογική- ψυχιατρική παρέμβαση (συμβουλευτική ή άλλη)

Οι έμμεσα ωφελούμενοι από την λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου θα είναι:

 • Το οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον ατόμων με ψυχικά προβλήματα
 • Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και οι οικογένειές τους
 • Το προσωπικό του νοσοκομείου, μέσω των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της γενικότερης συνεργασίας με το ΨΤΓΝ.
 • Η ίδια η κοινότητα της περιοχής με τη διάσταση της προαγωγής της ψυχικής υγείας εν γένει.