ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - ΣΑΚΩΝ

17/12/2022

 

ΑΡ. 33/2022 Διακήρυξη Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού αρ. ΕΣΗΔΗΣ 178607, για την προμήθεια:
 (α) «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» ( CPV33141200-2)  προϋπ/σας δαπάνης 54.147,39€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
 (β) «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» ( CPV33141615-4 ) προϋπ/σας δαπάνης 1.445,13€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Συνολικής ετήσιας  προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.592,52€ συμπ/νου ΦΠΑ  και με δικαίωμα 6μηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.796,26€ συμπ/νου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311)

Διακήρυξη