ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

02/12/2022

 

                                          Αρ.31/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για Υπηρεσίες επισκευής και ετήσιας συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού, CPV:50421000-2, με εκτιμώμενη ετήσια αξία 46.088,32 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Διακήρυξη