Πρόσκληση Διαγωνισμού για υπηρεσίες φύλαξης

01/06/2022

 

Αρ.09/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την παροχή  Υπηρεσιών  Φύλαξης- Ασφάλειας για το Γ.Ν. Κορίνθου CPV 79713000-5 για ένα χρόνο με εκτιμώμενη ετήσια αξία 241.604,28 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. και με τον όρο της αυτοδίκαιης  παύσης της διαγωνιστικής διαδικασίας σε περίπτωση που καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο παραταθεί η διάρκεια των  συμβάσεων  των ατόμων που απασχολούνται για την παροχή υπηρεσιών  Φύλαξης –Ασφάλειας του Γ.Ν.Κ.  με (Σ.Ο.Χ).

 

Διακήρυξη