Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης- Ασφάλειας

09/02/2022

 

Αρ.02/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή  Υπηρεσιών  Φύλαξης- Ασφάλειας για το Γ.Ν. Κορίνθου CPV 79713000-5 για ένα χρόνο και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με εκτιμώμενη ετήσια αξία 260.555,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α

 Διακήρυξη