Διακήρυξη για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

31/08/2021

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 6/2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ», ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, CPV:33122000-1 ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 137.096,77€ ΦΠΑ: 32.903,23€)

Διακήρυξη