Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

02/06/2021

 

«Διενέργεια Β΄Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, CPV: 90524400-0»

 

Τεχνικές προδιαγραφές